it it

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การมองอนาคตโดยใช้เรื่องเล่าสำหรับการออกแบบนวัตกรรมนโยบายและบริการสาธารณะ”

สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับ สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (IFI) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) และวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU)

Forum “Future Generations and Their Impact on the Future of Living”

สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (IFI) ร่วมกับ ศูนย์วิจัยฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ ภายใต้บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (MQDC) และ กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA)

“อนาคตของการทำงาน” (Future of Work)

หนังสือ “อนาคตของการทำงาน” (Future of Work) นำเสนอข้อมูลสถิติ บทวิเคราะห์สถานการณ์ ปัญหา และปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญต่ออนาคตของการทำงาน รวมถึงผลการคาดการณ์ภาพอนาคตของการทำงานในบริบทประเทศไทย

“อนาคตของการใช้ชีวิต” (Future of Living)

หนังสือ “อนาคตของการใช้ชีวิต” (Future of Living) นำเสนอข้อมูลสถิติ บทวิเคราะห์สถานการณ์ ปัญหา และปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญที่ส่งผลต่อรูปแบบการใช้ชีวิตในอนาคต รวมถึงผลการคาดการณ์ภาพอนาคตของการใช้ชีวิตในบริบทประเทศไทย

“Satun Foresight” วาดภาพอนาคตแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่เพื่อพัฒนานวัตกรรมในพื้นที่จังหวัดสตูลใน 10 ปีข้างหน้า

“Satun Foresight” วาดภาพอนาคตแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่เพื่อพัฒนานวัตกรรมในพื้นที่จังหวัดสตูลใน 10 ปีข้างหน้า จัดระดมความคิดเห็นร่วมกับผู้แทนหน่วยงานในจังหวัด

1 2 3 4 26