อีก 10 ปีจากนี้ สุขภาพจิตของคนไทยเราจะมีรูปแบบเป็นอย่างไรได้บ้าง?

13 พฤศจิกายน 2566

Future of Mental Health in Thailand 2033 | อนาคตสุขภาพจิตสังคมไทย พ.ศ.2576

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) และ ศูนย์วิจัยอนาคตศึกษาฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ โดย บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (FutureTales Lab by MQDC) เผยผลการวิจัย “อนาคตสุขภาพจิตสังคมไทย พ.ศ. 2576 (Futures of Mental Health in Thailand 2033)” เพื่อนำเสนอองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิตและข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งลงนามความร่วมมือโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านนวัตกรรมและอนาคตศึกษาด้านสุขภาพจิต ของ 4 หน่วยงาน เพื่อร่วมนำองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมและการมองอนาคตมาช่วยส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการด้านสุขภาพจิตของประเทศไทย

 

ดาวโหลดอ่านงานวิจัยฉบับเต็มได้ที่

อนาคตสุขภาพจิตสังคมไทย พ.ศ.2576 Futures of Mental Health in Thailand 2033

 

#NIA #IFI #FutureofMentalHealth #Foresight