it it

ขอเชิญนวัตกรทุกท่านร่วมส่งผลงานเข้าประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2566

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้!!!! ถึงเวลาของ “นวัตกร” ผู้ทรงคุณค่ากับรางวัลอันทรงเกียรติแห่งปี “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2566”

งานเปิดตัวหลักสูตร Creating an Innovative Organization: การสร้างองค์กรนวัตกรรม

จากการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่❗️เราทุกคนต้องปรับตัว องค์กรเองก็ต้องปรับทัพ การสร้างนวัตกรรมจึงเป็นเครื่องรับมือกับวิกฤติการณ์นี้

ประชุมรับฟังความเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระบบนิเวศนวัตกรรมของอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

ขอเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระบบนิเวศนวัตกรรมของอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรเข้าร่วมประชุมรับฟังความเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระบบนิเวศนวัตกรรมของอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

แนวทางการส่งเสริมการพัฒนาสิทธิบัตรร่วม เพื่อสนับสนุนระบบนิเวศนวัตกรรม

แนวทางการส่งเสริมการพัฒนาสิทธิบัตรร่วม เพื่อสนับสนุนระบบนิเวศนวัตกรรมจัดทำโดย
สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (IFI) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

แนวทางการส่งเสริมการพัฒนาสิทธิบัตรร่วมเพื่อสนับสนุนระบบนิเวศนวัตกรรม

ผู้แต่ง: ผศ.ดร. เกวลิน ต่อปัญญาชาญ และ ดร. วลัยวรรณ มธุรสปรีชากุล
ผู้รับผิดชอบ: สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (IFI) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

1 2 3 53