it it

เปิดพิมพ์เขียวการพัฒนานวัตกรรมของประเทศจีน (CHINA INNOVATION LEADER)

ประเทศที่กำลังจะแซงมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกา เพื่อขึ้นเป็นที่ 1 ของโลกอย่างจีน กำลังเบนเข็มยุทธศาสตร์ของการแข่งขันครั้งนี้ใหม่ โดยเปลี่ยนจากการก้าวเป็นที่ 1

สัมมนาการนำเสนอภาพอนาคตแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ของจังหวัดกาฬสินธุ์

ภาพบรรยาการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) โดยสถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (IFI) ร่วมกับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดสัมมนาการนำเสนอภาพอนาคตแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ของจังหวัดกาฬสินธุ์

โรงงานผลิตพืชสำหรับผลิตสมุนไพรมูลค่าสูง (PLANT FACTORY FOR HIGH VALUE HERB)

รงงานผลิตพืชสำหรับผลิตสมุนไพรมูลค่าสูง (PLANT FACTORY FOR HIGH VALUE HERB)
กระแสความสนใจในเทคโนโลยีโรงงานผลิตพืชในประเทศไทยมีความเด่นชัดมากขึ้นเรื่อยๆ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

งานซัมมิทระดับโลกด้าน Futures Literacy โดย UNESCO

งานซัมมิทระดับโลกด้าน Futures Literacy โดย UNESCO จัดในรูปแบบออนไลน์ในวันที่ 8-12 ธันวาคม 2563 นี้ครับ … มีการเสวนา นิทรรศการ และกรณีศึกษาที่น่าสนใจจากที่ต่างๆ ทั่วโลก

เสวนาออนไลน์✨Southeast Asia Startup Assembly 2020✨หรือ SEASA 2020 ภายใต้ theme หลัก “Startup in the Time of COVID – 19”

งานสัมมนาระดับภูมิภาคเพื่อถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการรับมือกับสถานการณ์ COVID-19 ของกลุ่มธุรกิจ Startup และสร้างเครือข่ายทางธุรกิจและนวัตกรรมระหว่างประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน

1 2 3 26