it it

รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2567 ด้านองค์กรนวัตกรรม

🏆 20th Year of INNOVOYAGE 🏆 กว่า 2 ทศวรรษแห่งการยกระดับศักยภาพนวัตกรรมไทย ผ่านเวทีการประกวดรางวัล “นวัตกรรมแห่งชาติ” สุดยอดรางวัลอันทรงเกียรติสูงสุดแห่งวงการนวัตกรรมที่มอบให้แก่นวัตกรไทย 

NIA ร่วมกับสถาบันวิทยาการจัดการ (TRIS Academy of Management) ทริส คอร์ปอเรชั่น จัดหลักสูตรฝึกอบรม Corporate Innovation System Practitioners (IOM-Certified Program)

NIA ร่วมกับสถาบันวิทยาการจัดการ (TRIS Academy of Management) ทริส คอร์ปอเรชั่น จัดหลักสูตรฝึกอบรม Corporate Innovation System Practitioners (IOM-Certified Program) ขึ้นเมื่อวันที่ 22 – 23 เมษายน 2567 เพื่อให้บุคลากรที่ขับเคลื่อนนวัตกรรมในภาคส่วนต่างๆ สามารถพัฒนาระบบการจัดการนวัตกรรมที่สร้างการเติบโตให้องค์กรได้อย่างยั่งยืน

Sustainability

นวัตกรรมที่สร้างสรรค์และนโยบายที่ครอบคลุม จะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ผู้คนสามารถอยู่อาศัยร่วมกับธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ความยั่งยืนนอกจากจะคำนึงถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว

Mobility

ความสามารถในการเชื่อมถึงกันถือเป็นปัจจัยสำคัญต่อคุณภาพชีวิตผู้คน ระบบขนส่งที่มีประสิทธิภาพ การเชื่อมต่อดิจิทัลขั้นสูง ระบบเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง และนโยบายที่ครอบคลุม ล้วนมีส่วนช่วยสร้างพื้นที่น่าอยู่และเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยยกระดับชีวิตที่ขับเคลื่อนด้วยประสิทธิภาพของผู้คน

Play

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพื่อความบันเทิงทำให้นิยามของ “ความเพลิดเพลิน” เปลี่ยนไปอย่างไร้ขอบเขต ซึ่งประเด็นที่ยังถือเป็นความท้าทายคือการสร้างความสมดุลในการเชื่อมต่อโลกจริงกับโลกแห่งความเพลิดเพลิน ซึ่งมีความสำคัญต่อการจัดการสุขภาวะของผู้คนในสังคม

1 2 3 60