it it

ภาพอนาคตแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ เพื่อการพัฒนานวัตกรรมสังคม ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง

พัทลุง 2030 อนาคต “พัทลุงอัจฉริยะ (Smart Phatthalung)”
เมืองที่ผู้คนในพื้นที่มีการใช้ประโยชน์ข้อมูลและภูมิปัญญาท้องถิ่นของตน นำทรัพยากรในท้องถิ่นมาเพิ่มมูลค่าผลผลิตด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่สามารถพัฒนาต่อยอดเป็นธุรกิจชุมชน หรือยกระดับความรู้ให้เป็นต้นแบบการพัฒนา ต่อยอดภูมิปัญญาผ่านในระบบการศึกษาที่หลากหลายควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในด้านเศรษฐกิจ

สรุปรายงานโครงการศึกษาภาพอนาคตแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ เพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม ของจังหวัดกาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์ เป็นเมืองที่มีระบบชลประทานที่เชื่อมโยงแหล่งน้ำต่างๆ ครอบคลุมทุกพื้นที่ มีการเติบโตของกลุ่มธุรกิจ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) จากการแปรรูปเกษตรและอาหาร ปศุสัตว์ พืชสวน ประมง แรงงานที่มีศักยภาพและมีความรู้ และทักษะขั้นสูงทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

โครงการศึกษาภาพอนาคตแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม (Social Foresight) ในพื้นที่จังหวัดพะเยา

พะเยา เมืองที่ผู้คนอยู่อาศัยเพื่อใช้ชีวิตอย่างมีความสุขทั้งกายและใจ (Livable) ภายใต้วิถีชีวิตที่มีการเชื่อมต่อทุกระดับระหว่างคน ชุมชน เทคโนโลยี และทรัพยากรภายในจังหวัด (Connected) และสามารถเรียนรู้และสร้างรายได้บนฐานเกษตรและอาหารปลอดภัยที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ (Smart) ผ่านการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคมในจังหวัดพะเยา 5 ประเด็นหลัก

12 ความเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกที่จะเกิดขึ้นในปี 2021

นปี 2020 ที่ผ่านมา โลกโดนโจมตีอย่างหนักกับวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และแรงกดดันของผู้บริโภคที่คาดหวังถึงการบริการและสินค้าที่มากขึ้นเช่นกัน ซึ่งนำไปสู่ Next Curve ของอุตสาหกรรมใหม่ที่มีความยืดหยุ่น

เจาะเทรนด์นวัตกรรมไทย แบบไหนที่ตอบโจทย์ช่วงวิกฤติ

เจาะเทรนด์นวัตกรรมไทย แบบไหนที่ตอบโจทย์ช่วงวิกฤติ
กับ 6 Talks ออนไลน์น่าฟัง โดย 6 กูรูจากอุตสาหกรรมต่างๆ ในงาน “Innovation Thailand Forum 2021”

1 2 3 27