อินโฟกราฟิก (Infographic)

ระบบอัตโนมัติและเครื่องจักร/หุ่นยนต์สำหรับการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว (Automation and Robots for Postharvest Management)

ระบบอัตโนมัติและเครื่องจักร/หุ่นยนต์สำหรับการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว (Automation and Robots for Postharvest Management) การใช้หุ่นยนต์/เครื่องมือสำหรับการจัดการการเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว

อุปกรณ์ตรวจสอบ และระบบติดตามคุณภาพผลผลิตอัจฉริยะ (Smart Inspection Equipment and Postharvest Monitoring System)

(Smart Inspection Equipment and Postharvest Monitoring System) คือ การใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์อัจฉริยะ (Smart Inspection Equipment) เพื่อประเมิน ติดตาม และตรวจสอบ คุณภาพผลผลิตอย่างแม่นยำ รวดเร็ว

กรรมวิธีหลังการเก็บเกี่ยวที่ไม่ใช้สารเคมี (Non–Chemical Postharvest Treatments)

กรรมวิธีหลังการเก็บเกี่ยวที่ไม่ใช้สารเคมี เป็นการปรับสภาพผักผลไม้ด้วยการใช้วิธีต่างๆ โดยไม่ใช้สารเคมี ทั้งการใช้สารที่มาจากธรรมชาติ เช่น ไคโตซาน อะมิโน สารสกัดจากพืช/สมุนไพรต่างๆ ที่สามารถใช้ในการล้างหรือทำความสะอาดผลิตผล

เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์แบบปรับบรรยากาศ (Modified Atmosphere Packaging: MAP and Intelligent Packaging)

เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์แบบปรับบรรยากาศ (Modified Atmosphere Packaging: MAP) เป็นการพัฒนาแผ่นฟิล์ม/วัสดุ ให้มีคุณสมบัติที่สามารถควบคุมบรรยากาศ การแลกเปลี่ยนแก๊ส ไอน้ำ และความชื้น

1 2 3 10