อินโฟกราฟิก (Infographic)

ศูนย์กลางโลจิสติกส์ผลิตผลทางการเกษตร (Agricultural Logistics Park)

ศูนย์กลางโลจิสติกส์ผลิตผลทางการเกษตร (Agricultural Logistics Park) เป็นแนวโน้มด้านการขนส่งสินค้าการเกษตร กล่าวคือ จะต้องมีพื้นที่ขนาดใหญ่ เป็นที่รวบรวมสินค้าผลผลิตทางการเกษตร และกระจายสินค้าเหล่านี้ไปยังภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศและไปยังท่าเรือ

ระบบติดตามคุณภาพและตำแหน่งสินค้าเกษตรอัจฉริยะ (Intelligent Cold Chain Monitoring System)

ระบบติดตามคุณภาพและตำแหน่งสินค้าเกษตรอัจฉริยะ(Intelligent Cold Chain Monitoring System) การใช้ Cloud Fog Computing และการติดตามข้อมูลสินค้าในตู้ควบคุมอุณหภูมิด้วย Active RFID ซึ่งการส่งผ่านข้อมูลในระบบ Cloud Fog Computing

ระบบอัตโนมัติและเครื่องจักร/หุ่นยนต์สำหรับการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว (Automation and Robots for Postharvest Management)

ระบบอัตโนมัติและเครื่องจักร/หุ่นยนต์สำหรับการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว (Automation and Robots for Postharvest Management) การใช้หุ่นยนต์/เครื่องมือสำหรับการจัดการการเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว

อุปกรณ์ตรวจสอบ และระบบติดตามคุณภาพผลผลิตอัจฉริยะ (Smart Inspection Equipment and Postharvest Monitoring System)

(Smart Inspection Equipment and Postharvest Monitoring System) คือ การใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์อัจฉริยะ (Smart Inspection Equipment) เพื่อประเมิน ติดตาม และตรวจสอบ คุณภาพผลผลิตอย่างแม่นยำ รวดเร็ว

กรรมวิธีหลังการเก็บเกี่ยวที่ไม่ใช้สารเคมี (Non–Chemical Postharvest Treatments)

กรรมวิธีหลังการเก็บเกี่ยวที่ไม่ใช้สารเคมี เป็นการปรับสภาพผักผลไม้ด้วยการใช้วิธีต่างๆ โดยไม่ใช้สารเคมี ทั้งการใช้สารที่มาจากธรรมชาติ เช่น ไคโตซาน อะมิโน สารสกัดจากพืช/สมุนไพรต่างๆ ที่สามารถใช้ในการล้างหรือทำความสะอาดผลิตผล

1 2 3 11