ศูนย์กลางโลจิสติกส์ผลิตผลทางการเกษตร (Agricultural Logistics Park)

15 พฤศจิกายน 2564

ศูนย์กลางโลจิสติกส์ผลิตผลทางการเกษตร

(Agricultural Logistics Park)

.

ศูนย์กลางโลจิสติกส์ผลิตผลทางการเกษตร (Agricultural Logistics Park) เป็นแนวโน้มด้านการขนส่งสินค้าการเกษตร กล่าวคือ จะต้องมีพื้นที่ขนาดใหญ่ เป็นที่รวบรวมสินค้าผลผลิตทางการเกษตร และกระจายสินค้าเหล่านี้ไปยังภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศและไปยังท่าเรือ หรือ ท่าอากาศยาน ดังนั้นจึงต้องมีระบบราง ถนน หรือทางน้ำ เป็นเส้นทางที่ใช้ในการขนส่งไปยังจุดหมาย ภายในพื้นที่นี้จะต้องมีที่จอดหัวรถลาก อาคารคลังสินค้า ห้องเย็น อาคารสำนักงาน ที่ทำการตรวจสอบคุณภาพสินค้าเพื่อการส่งออก เป็นต้น

.

#IFI #FutureScene #FutureIdeas #AgriculturalLogisticsPark #NIA