หนังสือ (Book)

แนวทางการส่งเสริมการพัฒนาสิทธิบัตรร่วม เพื่อสนับสนุนระบบนิเวศนวัตกรรม

แนวทางการส่งเสริมการพัฒนาสิทธิบัตรร่วม เพื่อสนับสนุนระบบนิเวศนวัตกรรมจัดทำโดย
สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (IFI) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

คู่มือการดำเนินการตามกฎหมายและข้อกำหนดมาตรฐานสากล สำหรับที่พักเชิงส่งเสริมสุขภาพ

คู่มือเรื่องกฏหมายด้านการจัดการธุรกิจนวัตกรรมประเภทที่พักส่งเสริมสุขภาพสำหรับรองรับการพำนักระยะยาวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโครงการศึกษากฏหมายด้านการจัดการธุรกิจนวัตกรรมประเภทที่พักส่งเสริมสุขภาพ

“อนาคตของการทํางาน” (Future of Work)

สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ ศูนย์วิจัยอนาคตศึกษาฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ ภายใต้บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (MQDC) ได้จัดทํารายงาน เรื่อง “อนาคตของการทํางาน” (Future of Work)

“อนาคตของความยั่งยืน” (Future of Sustainability)

สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ ศูนย์วิจัยอนาคตศึกษาฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ ภายใต้บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (MQDC) ได้จัดทํารายงาน เรื่อง “อนาคตของความยั่งยืน” (Future of Sustainability)

“อนาคตของความเพลิดเพลิน” (Future of Play)

สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ ศูนย์วิจัยอนาคตศึกษาฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ ภายใต้บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (MQDC) ได้จัดทํารายงาน เรื่อง “อนาคตของความเพลิดเพลิน” (Future of Play)

1 2 3 4