หนังสือ (Book)

“อนาคตของการทำงาน” (Future of Work)

หนังสือ “อนาคตของการทำงาน” (Future of Work) นำเสนอข้อมูลสถิติ บทวิเคราะห์สถานการณ์ ปัญหา และปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญต่ออนาคตของการทำงาน รวมถึงผลการคาดการณ์ภาพอนาคตของการทำงานในบริบทประเทศไทย

“อนาคตของการใช้ชีวิต” (Future of Living)

หนังสือ “อนาคตของการใช้ชีวิต” (Future of Living) นำเสนอข้อมูลสถิติ บทวิเคราะห์สถานการณ์ ปัญหา และปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญที่ส่งผลต่อรูปแบบการใช้ชีวิตในอนาคต รวมถึงผลการคาดการณ์ภาพอนาคตของการใช้ชีวิตในบริบทประเทศไทย

เทรนด์นวัตกรรมพลิกโฉมธุรกิจเกษตรไทย (Setting-up Innovation Trends: New Chapter of Thai Agribusiness)

หนังสือ “เทรนด์นวัตกรรมพลิกโฉมธุรกิจเกษตรไทย” (Setting-up Innovation Trends: New Chapter of Thai Agribusiness) นำเสนอข้อมูลผลการศึกษาแนวโน้มนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ ที่สะท้อนภาพความเปลี่ยแปลง ความสำคัญ

Innovative Organization Book of Knowledge การจัดการสู่องค์กรนวัตกรรม

การจัดการสู่องค์กรนวัตกรรม (Innovative Organization Book of Knowledge) เป็นหนังสือที่รวบรวมแนวคิดในการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมองค์กรของผู้ประกอบการภาคเอกชน หน่วยงานรัฐวิสำาหกิจ และองค์กรภาครัฐ สำหรับการเป็นหน่วยงานที่เติบโตและสร้างความเข้มแข็งบนฐานของนวัตกรรม

1 2