หนังสือ (Book)

อนาคตสุขภาพจิตสังคมไทย พ.ศ.2576 Futures of Mental Health in Thailand 2033

สุขภาพจิตที่ดีนำไปสู่การมีสุขภาวะที่ยั่งยืน และสังคมที่อยู่บนพื้นฐานของสุขภาวะที่ยั่งยืนจะพัฒนาต่อไปในอนาคตได้อย่างมั่นคง การเสริมสร้างและดูแลสุขภาพจิตของผู้คนในสังคมไทยจึงไม่ใช่บทบาทของหน่วยงานใดเพียงหน่วยงานหนึ่งเท่านั้น

แนวทางการส่งเสริมการพัฒนาสิทธิบัตรร่วม เพื่อสนับสนุนระบบนิเวศนวัตกรรม

แนวทางการส่งเสริมการพัฒนาสิทธิบัตรร่วม เพื่อสนับสนุนระบบนิเวศนวัตกรรมจัดทำโดย
สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (IFI) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

คู่มือการดำเนินการตามกฎหมายและข้อกำหนดมาตรฐานสากล สำหรับที่พักเชิงส่งเสริมสุขภาพ

คู่มือเรื่องกฏหมายด้านการจัดการธุรกิจนวัตกรรมประเภทที่พักส่งเสริมสุขภาพสำหรับรองรับการพำนักระยะยาวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโครงการศึกษากฏหมายด้านการจัดการธุรกิจนวัตกรรมประเภทที่พักส่งเสริมสุขภาพ

“อนาคตของการทํางาน” (Future of Work)

สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ ศูนย์วิจัยอนาคตศึกษาฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ ภายใต้บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (MQDC) ได้จัดทํารายงาน เรื่อง “อนาคตของการทํางาน” (Future of Work)

“อนาคตของความยั่งยืน” (Future of Sustainability)

สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ ศูนย์วิจัยอนาคตศึกษาฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ ภายใต้บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (MQDC) ได้จัดทํารายงาน เรื่อง “อนาคตของความยั่งยืน” (Future of Sustainability)

1 2 3 4