หนังสือ (Book)

หนังสือเครื่องมือการมองอนาคต (Foresight Tools)

หนังสือเครื่องมือการมองอนาคต (Foresight Tools) จัดทำโดย สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (IFI) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หนังสือเครื่องมือการมองอนาคต (Foresight Tools) เล่มนี้

หนังสือรายงานผลการศึกษา “Development of Innovation Platform of National Innovation Agency (NIA) in Thailand: Shaping-up of Innovation Policy for Startups and SMEs”

รายงานผลการศึกษา “Development of Innovation Platform of National Innovation Agency (NIA) in Thailand: Shaping-up of Innovation Policy for Startups and SMEs” เป็นความร่วมมือระหว่าง NIA โดยสถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (IFI) ร่วมกับ สถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science & Technology Policy Institute – STEPI) สาธารณรัฐเกาหลี

1 2 3