กิจกรรม (Event)

เจาะเทรนด์นวัตกรรมไทย แบบไหนที่ตอบโจทย์ช่วงวิกฤติ

เจาะเทรนด์นวัตกรรมไทย แบบไหนที่ตอบโจทย์ช่วงวิกฤติ
กับ 6 Talks ออนไลน์น่าฟัง โดย 6 กูรูจากอุตสาหกรรมต่างๆ ในงาน “Innovation Thailand Forum 2021”

สัมมนาการนำเสนอภาพอนาคตแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ของจังหวัดกาฬสินธุ์

ภาพบรรยาการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) โดยสถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (IFI) ร่วมกับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดสัมมนาการนำเสนอภาพอนาคตแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ของจังหวัดกาฬสินธุ์

งานซัมมิทระดับโลกด้าน Futures Literacy โดย UNESCO

งานซัมมิทระดับโลกด้าน Futures Literacy โดย UNESCO จัดในรูปแบบออนไลน์ในวันที่ 8-12 ธันวาคม 2563 นี้ครับ … มีการเสวนา นิทรรศการ และกรณีศึกษาที่น่าสนใจจากที่ต่างๆ ทั่วโลก

เสวนาออนไลน์✨Southeast Asia Startup Assembly 2020✨หรือ SEASA 2020 ภายใต้ theme หลัก “Startup in the Time of COVID – 19”

งานสัมมนาระดับภูมิภาคเพื่อถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการรับมือกับสถานการณ์ COVID-19 ของกลุ่มธุรกิจ Startup และสร้างเครือข่ายทางธุรกิจและนวัตกรรมระหว่างประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การมองอนาคตโดยใช้เรื่องเล่าสำหรับการออกแบบนวัตกรรมนโยบายและบริการสาธารณะ”

สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับ สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (IFI) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) และวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU)

1 2 3 23