กิจกรรม (Event)

หลักสูตรฝึกอบรม IOP Innovation Leaders ในรูปแบบ Virtual Training

สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม IFI – Innovation Foresight Institute NIA ร่วมกับ สถาบันวิทยาการจัดการ (TRIS Academy of Management: TAM) จัดหลักสูตรฝึกอบรม IOP Innovation Leaders ในรูปแบบ Virtual Training เมื่อวันที่ 26-27 สิงหาคม 2564

รู้กฎหมาย ก่อน ‘ทำหนัง’

รู้กฎหมาย ก่อน ‘ทำหนัง’
โดย ยิ่งชีพ อัชฌานนท์ ผู้จัดการที่ iLaw และ ณฐพล บุญประกอบ ผู้กำกับภาพยนตร์ ‘เอหิปัสสิโก’  ดำเนินการสนทนาโดย อาทิตยา บุญยรัตน์ จาก HER Interview

จบไปแล้วกับ NIA Creative Contest 2021: VIRTUAL BOOTCAMP ในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา

จบไปแล้วกับ NIA Creative Contest 2021: VIRTUAL BOOTCAMP ในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ที่ทางโครงการได้จัดอบรบให้กับผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ NIA Creative Contest 2021

สัมมนา IOP Day 2021 ครั้งที่ 3 Build up the Future Growth with Innovation (นวัตกรรมสู่การสร้างความเติบโตครั้งใหม่)

NIA ร่วมกับ สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น (TRIS Academy of Management) จัดงานสัมมนา IOP Day 2021 ครั้งที่ 3 Build up the Future Growth with Innovation (นวัตกรรมสู่การสร้างความเติบโตครั้งใหม่)

1 2 3 35