กิจกรรม (Event)

ชวนผู้ที่สนใจมาร่วมแลกเปลี่ยน มาร่วมกันตั้งคำถามว่า ‘เมื่อการแพร่ระบาดของ Covid-19 ทำให้รูปแบบของ ‘การศึกษา’ เปลี่ยนไป และความรู้ก็ไม่จำเป็นต้องอยู่แค่ในห้องเรียนสี่เหลี่ยมเท่า แล้วในอีก 10 ปีข้างหน้า ‘การศึกษา’ จะมีหน้าตาเป็นอย่างไร?

เมื่อเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาท เมื่อการแพร่ระบาดของ Covid-19  ทำให้รูปแบบของ ‘การศึกษา’ เปลี่ยนไป และความรู้ก็ไม่จำเป็นต้องอยู่แค่ในห้องเรียนสี่เหลี่ยมเท่า แล้วในอีก 10 ปีข้างหน้า ‘การศึกษา’ จะมีหน้าตาเป็นอย่างไร?

ชวนผู้ที่สนใจมาร่วมแลกเปลี่ยน มาร่วมกันตั้งคำถามว่า ‘การศึกษายุคใหม่’ ในปี 2030 นี้ จะมีหน้าตาเป็นอย่างไร?

เมื่อห้องเรียนคือ ‘สังคมจำลอง’
เมื่อวิชาการไม่ใช่คำตอบเดียวและการศึกษาก็ไม่จำเป็นต้องอยู่แค่ในห้องเรียนสี่เหลี่ยม อนาคตการศึกษาไทยจะเป็นอย่างไรต่อจากนี้?

เสวนา “ภาพอนาคตประเทศไทยในมือคนรุ่นใหม่ที่มีแต่คำว่าเป็นไปได้”

เราเชื่อว่าทุก Element คือองค์ประกอบสำคัญในการสร้าง Innovation Ecosystem
อย่างโครงการนี้ก็เปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามาร่วมสร้างสรรค์และคาดการณ์อนาคตร่วมกัน หากไม่มีคลื่นลูกใหม่ ไม่มีเม็ดทรายใหม่เหล่านี้ Ecosystem นี้ก็อาจจะมีแนวคิดเดิมๆ อยู่

NIA Creative Contest 2021

จินตนาการอย่างไร้ขีดจำกัดที่จะนำเสนอผ่านวีดิทัศน์ จะเป็นอีกหนึ่งเสียงสะท้อนมุมมองใหม่ๆ ไปยังนักนโยบายและนักพัฒนา เมื่อคนรุ่นใหม่คือเม็ดทรายแห่งคลื่นลูกใหม่ ก็จงใส่จินตนาการเข้าไป แล้วทุกคนจะกลายมาเป็นผู้สร้างอนาคตที่สะท้อนเสียงผ่านโครงการนี้

เรียนเชิญร่วมงานสัมมนา “IOP Day 2021: Driving Innovation to Create Sustainable Growth (เติบโตอย่างยั่งยืนบนฐานนวัตกรรม)”

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น จัดงานงานสัมมนา IOP Day 2021 : Driving Innovation to Create Sustainable Growth (เติบโตอย่างยั่งยืนบนฐานนวัตกรรม)

1 2 3 4 29