หน้าแรก

สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (IFI)

บริการของเรา

การมองอนาคต (Foresight)

สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (Innovation Foresight Institute: IFI) เป็นสถาบันเฉพาะทางด้านการมองอนาคต (Foresight) ที่ให้บริการส่งเสริมและสนับสนุนการนำการมองอนาตมาใช้ในการติดตามแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวิถีชีวิต

การพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมองค์กร (IOP)

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมองค์กร หรือ Innovative Organization Program (IOP) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมองค์กรของหน่วยงานให้เป็นหน่วยงานที่สามารถเติบโตและสร้างเข้มแข็งบนฐานของนวัตกรรม

หน่วยงานร่วมมือ

สำนักงานสภาพพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ
Asian Development Bank
Chiangmai University
Future Tales Lab
Thammasat University

กิจกรรม

รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น

คงไม่แปลกนักหากคุณจะรู้สึกคุ้นเคย หรือได้ยินคำว่า “องค์กรนวัตกรรม” กันมาบ้างไม่มากก็น้อย แต่คุณเคยสงสัยหรือไม่ว่าแท้จริงแล้วคำนี้หมายถึงอะไร และเพราะอะไรถึงได้ชื่อว่าเป็น “องค์กรนวัตกรรม” นั่นก็เพราะว่าองค์กรได้มีการบริหารจัดการโดยการใช้ความรู้ เทคโนโลยี