กิจกรรม (Event)

City of Future

SPACE-UP Circle เวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสำหรับการมองอนาคต เพื่อพัฒนาเครือข่ายนักมองอนาคต (Futurist Network) กับกิจกรรมแรกในหัวข้อ City of Future “เมืองในอนาคตจะหน้าตาเป็นอย่างไร – ปัญหา แนวโน้ม แรงขับเคลื่อน จะผลักดันหน้าตาเมืองในอนาคตเป็นอย่างไร” โดยเรียนเชิญ Futurist รุ่นใหม่ผู้มีประสบการณ์ด้านเมืองและสังคมมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์

บรรยายพิเศษ “Innovation Foresight”

การแลกเปลี่ยนแนวคิดการคาดการณ์อนาคต เป็นการเตรียมพร้อมในการแสวงหาอนาคตที่เป็นทางเลือกใหม่เพื่อความยั่งยืนขององค์กรและประเทศ เริ่มต้นจากการหาโอกาสและความเป็นไปได้ในการหาแนวโน้มใหม่ จากการค้นหาชุดข้อมูลจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งที่เป็นกลุ่มเป้าหมายทางตรงและทางอ้อม

1 43 44 45