กิจกรรม (Event)

IBM Corporate Service Corps – Thailand 3

กิจกรรมนี้ ผู้เชี่ยวชาญจาก IBM ได้ร่วมให้คำปรึกษาในการพัฒนาแพลทฟอร์มข้อมูล Skill Map สำหรับย่านนวัตกรรม (Innovation District) โดยนำร่องใน “ย่านนวัตกรรมกล้วยน้ำไท” ซึ่งจะได้นำไปพัฒนาเป็นฐานข้อมูลย่านต่อไป

บรรยายพิเศษ “ผู้นำการขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศ”

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษหัวข้อ “ผู้นำการขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศ” ในหลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 70 (นปส)

City of Future

SPACE-UP Circle เวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสำหรับการมองอนาคต เพื่อพัฒนาเครือข่ายนักมองอนาคต (Futurist Network) กับกิจกรรมแรกในหัวข้อ City of Future “เมืองในอนาคตจะหน้าตาเป็นอย่างไร – ปัญหา แนวโน้ม แรงขับเคลื่อน จะผลักดันหน้าตาเมืองในอนาคตเป็นอย่างไร” โดยเรียนเชิญ Futurist รุ่นใหม่ผู้มีประสบการณ์ด้านเมืองและสังคมมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์

บรรยายพิเศษ “Innovation Foresight”

การแลกเปลี่ยนแนวคิดการคาดการณ์อนาคต เป็นการเตรียมพร้อมในการแสวงหาอนาคตที่เป็นทางเลือกใหม่เพื่อความยั่งยืนขององค์กรและประเทศ เริ่มต้นจากการหาโอกาสและความเป็นไปได้ในการหาแนวโน้มใหม่ จากการค้นหาชุดข้อมูลจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งที่เป็นกลุ่มเป้าหมายทางตรงและทางอ้อม

1 43 44 45