IBM Corporate Service Corps – Thailand 3

 6 กรกฎาคม 2561

ดร.กฤชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการ NIA ร่วมงานพิธีปิดโครงการ 'IBM Corporate Service Corps - Thailand 3'

กิจกรรมนี้ ผู้เชี่ยวชาญจาก IBM ได้ร่วมให้คำปรึกษาในการพัฒนาแพลทฟอร์มข้อมูล Skill Map สำหรับย่านนวัตกรรม (Innovation District) โดยนำร่องใน "ย่านนวัตกรรมกล้วยน้ำไท" ซึ่งจะได้นำไปพัฒนาเป็นฐานข้อมูลย่านต่อไป

หนึ่งในองค์ประกอบสำคัญสำหรับการพัฒนาย่านนวัตกรรม คือ การสร้างให้เกิดการเชื่อมโยงความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะในพื้นที่ที่นำไปสู่กิจกรรมนวัตกรรมและการสร้างนวัตกรรม การพัฒนาแพลทฟอร์มจัดการข้อมูลความรู้และความเชี่ยวชาญในพื้นที่ หรือ Skill Map จะเป็นเครื่องมือสนับสนุนให้เกิดการเติบโตของย่านนวัตกรรม โดยทีมผู้เชี่ยวชาญ IBM ได้เข้ามาสำรวจความต้องการของพื้นที่ในย่านกล้วยน้ำไท และได้ออกแบบแพลทฟอร์มในระดับ high level ทั้งด้าน data governance, data capturing, data warehouse และ data management

#NIA #Innovation #สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ #InnovationDistrict #KiiD #IBMCSC #CSCThailand3 #IFI #FutureLab #IBMCSC #CSCThailand3