หนังสือ (Book)

“อนาคตของการใช้ชีวิต” (Future of Living)

สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ ศูนย์วิจัยอนาคตศึกษาฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ ภายใต้บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (MQDC) ได้จัดทํารายงาน เรื่อง “อนาคตของการใช้ชีวิต” (Future of Living)

“อนาคตของการเรียนรู้” (Future of Learning)

สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ ศูนย์วิจัยอนาคตศึกษาฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ ภายใต้บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์คอร์ปอเรชั่น จํากัด (MQDC) ได้จัดทํารายงานเรื่อง “อนาคตของการเรียนรู้” (Future of Learning)

ภาพอนาคตการพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ Social Foresight for the Futures Book

เมื่อสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงหมุนไปอย่างรวดเร็วล้วนส่งผลกระทบต่อพื้นที่ทั้งในระดับชุมชนและเมืองอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน หนังสือเล่มนี้จึงรวบรวมมุมมองกระบวนการการมองอนาคตเชิงสังคม (Social Foresight)

ภาพอนาคตแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ เพื่อการพัฒนานวัตกรรมสังคม ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง

พัทลุง 2030 อนาคต “พัทลุงอัจฉริยะ (Smart Phatthalung)”
เมืองที่ผู้คนในพื้นที่มีการใช้ประโยชน์ข้อมูลและภูมิปัญญาท้องถิ่นของตน นำทรัพยากรในท้องถิ่นมาเพิ่มมูลค่าผลผลิตด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่สามารถพัฒนาต่อยอดเป็นธุรกิจชุมชน หรือยกระดับความรู้ให้เป็นต้นแบบการพัฒนา ต่อยอดภูมิปัญญาผ่านในระบบการศึกษาที่หลากหลายควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในด้านเศรษฐกิจ

สรุปรายงานโครงการศึกษาภาพอนาคตแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ เพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม ของจังหวัดกาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์ เป็นเมืองที่มีระบบชลประทานที่เชื่อมโยงแหล่งน้ำต่างๆ ครอบคลุมทุกพื้นที่ มีการเติบโตของกลุ่มธุรกิจ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) จากการแปรรูปเกษตรและอาหาร ปศุสัตว์ พืชสวน ประมง แรงงานที่มีศักยภาพและมีความรู้ และทักษะขั้นสูงทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

1 2 3 4