หนังสือ (Book)

“อนาคตของการใช้ชีวิต” (Future of Living)

หนังสือ “อนาคตของการใช้ชีวิต” (Future of Living) นำเสนอข้อมูลสถิติ บทวิเคราะห์สถานการณ์ ปัญหา และปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญที่ส่งผลต่อรูปแบบการใช้ชีวิตในอนาคต รวมถึงผลการคาดการณ์ภาพอนาคตของการใช้ชีวิตในบริบทประเทศไทย

เทรนด์นวัตกรรมพลิกโฉมธุรกิจเกษตรไทย (Setting-up Innovation Trends: New Chapter of Thai Agribusiness)

หนังสือ “เทรนด์นวัตกรรมพลิกโฉมธุรกิจเกษตรไทย” (Setting-up Innovation Trends: New Chapter of Thai Agribusiness) นำเสนอข้อมูลผลการศึกษาแนวโน้มนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ ที่สะท้อนภาพความเปลี่ยแปลง ความสำคัญ

Innovative Organization Book of Knowledge การจัดการสู่องค์กรนวัตกรรม

การจัดการสู่องค์กรนวัตกรรม (Innovative Organization Book of Knowledge) เป็นหนังสือที่รวบรวมแนวคิดในการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมองค์กรของผู้ประกอบการภาคเอกชน หน่วยงานรัฐวิสำาหกิจ และองค์กรภาครัฐ สำหรับการเป็นหน่วยงานที่เติบโตและสร้างความเข้มแข็งบนฐานของนวัตกรรม

Global Innovation Index (GII)

การใช้ดัชนีคอมโพสิตเพื่อชี้วัดและประเมินขีดความสามารถในการแข่งขัน จุดแข็งและจุดอ่อน และปัจจัย ที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้านของแต่ละประเทศ ถือเป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมและเชื่อถือในการนำไปกำหนด นโยบายการพัฒนาประเทศ รวมถึงใช้ในการเปรียบเทียบเชิงเวลาและเปรียบเทียบกับประเทศ อื่น ๆ เพื่อสร้าง ความเชื่อมั่น

1 2 3