หนังสือ (Book)

Global Innovation Index (GII)

การใช้ดัชนีคอมโพสิตเพื่อชี้วัดและประเมินขีดความสามารถในการแข่งขัน จุดแข็งและจุดอ่อน และปัจจัย ที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้านของแต่ละประเทศ ถือเป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมและเชื่อถือในการนำไปกำหนด นโยบายการพัฒนาประเทศ รวมถึงใช้ในการเปรียบเทียบเชิงเวลาและเปรียบเทียบกับประเทศ อื่น ๆ เพื่อสร้าง ความเชื่อมั่น

หนังสือย่านนวัตกรรมกรุงเทพมหานคร “Bangkok Innovation Districts”

หนังสือ “Bangkok Innovation Districts” หรือ “ย่านนวัตกรรม กรุงเทพมหานคร” รวบรวมแนวทางการพัฒนาย่านนวัตกรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 6 ย่าน โดยถ่ายทอดออกมาเป็นภาพประกอบเป็รูปภาพสีน้ำ ที่ช่วยแสดงวิสัยทัศน์ โอกาส และภาพความเปลี่ยนแปลงในอนาคต 5 ปี 10 ปี และ 20 ปี ของพื้นที่

หนังสือเครื่องมือการมองอนาคต (Foresight Tools)

หนังสือเครื่องมือการมองอนาคต (Foresight Tools) จัดทำโดย สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (IFI) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หนังสือเครื่องมือการมองอนาคต (Foresight Tools) เล่มนี้

หนังสือรายงานผลการศึกษา “Development of Innovation Platform of National Innovation Agency (NIA) in Thailand: Shaping-up of Innovation Policy for Startups and SMEs”

รายงานผลการศึกษา “Development of Innovation Platform of National Innovation Agency (NIA) in Thailand: Shaping-up of Innovation Policy for Startups and SMEs” เป็นความร่วมมือระหว่าง NIA โดยสถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (IFI) ร่วมกับ สถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science & Technology Policy Institute – STEPI) สาธารณรัฐเกาหลี

1 2