คู่มือการดำเนินการตามกฎหมายและข้อกำหนดมาตรฐานสากล สำหรับที่พักเชิงส่งเสริมสุขภาพ

28 มกราคม 2565

คู่มือการดำเนินการตามกฎหมายและข้อกำหนดมาตรฐานสากล สำหรับที่พักเชิงส่งเสริมสุขภาพ

คู่มือเรื่องกฏหมายด้านการจัดการธุรกิจนวัตกรรมประเภทที่พักส่งเสริมสุขภาพสำหรับรองรับการพำนักระยะยาวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโครงการศึกษากฏหมายด้านการจัดการธุรกิจนวัตกรรมประเภทที่พักส่งเสริมสุขภาพสำหรับรองรับการพำนักระยะยาวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ดำเนินการภายใต้การสนับสนุนฝ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปี 2564 โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เพื่อใช้เป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจต่อไป

.

ดาวน์โหลด PDF