อนาคตสุขภาพจิตสังคมไทย พ.ศ.2576 Futures of Mental Health in Thailand 2033

3 พฤศจิกายน 2566

สุขภาพจิตที่ดีนำไปสู่การมีสุขภาวะที่ยั่งยืน และสังคมที่อยู่บนพื้นฐานของสุขภาวะที่ยั่งยืนจะพัฒนาต่อไปในอนาคตได้อย่างมั่นคง การเสริมสร้างและดูแลสุขภาพจิตของผู้คนในสังคมไทยจึงไม่ใช่บทบาทของหน่วยงานใดเพียงหน่วยงานหนึ่งเท่านั้น แต่ต้องได้รับการผลักดันให้เป็นภารกิจสำคัญระดับชาติที่ทุกภาคส่วนต้องผนึกกำลังและดำเนินการร่วมกันแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อก้าวผ่านความท้ายทายในหลากหลายมิติและสร้างสุขภาพจิตที่ดีให้เกิดขึ้นในสังคมไทยนับตั้งแต่วันนี้ไปสู่อนาคต

.

หนังสือเล่มนี้นำเสนอองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิต ประเด็นปัญหาสำคัญ สถานการณ์ปัจจุบัน สัญญาณการเปลี่ยนแปลง ปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญ ภาพอนาคต และข้อเสนอเชิงนโยบายสำหรับการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเผยแพร่องค์ความรู้ออกสู่สาธารณะ เพื่อให้เกิดการสร้างความตระหนักรู้เรื่องสุขภาพจิตและส่งเสริมการพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการเตรียมความพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลง ทั้งในมิติสังคม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม กฎหมาย นโยบาย และค่านิยม เพื่อออกแบบอนาคตที่พึงประสงค์ต่อการดูแลสุขภาพจิตของประเทศไทยในอนาคต

.

ดำเนินการจัดทำโดย กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) และศูนย์วิจัยอนาคตศึกษาฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ ภายใต้บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (FutureTales Lab by MQDC)

ดาวน์โหลด PDF