Learn

22 กุมภาพันธ์ 2567

การพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาเป็นแนวทางที่ทำให้เรา “เรียนรู้” อย่างไร้ขีดจำกัด โดยเฉพาะทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ความสามารถในการปรับตัว และการแก้ปัญหาที่หลากหลายในชีวิต ซึ่งโมเดลการศึกษานั้นจำเป็นต้องปรับปรุงใหม่ให้เท่าทันต่อยุคสมัยและการเปลี่ยนแปลง อนาคตของการเรียนรู้ในประเทศไทยภายในปี 2573 จะเป็นอย่างไร? ร่วมค้นหาได้ใน “Futures of Learning in Thailand 2030”

.

รายงานฉบับนี้เป็นงานวิจัยการคาดการณ์อนาคต (Foresight) ฉบับที่ 2 ภายใต้โครงการ Futures and Beyond: Navigating Thailand toward 2030” ซึ่งจัดทำโดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ FutureTales LAB by MQDC

ดาวน์โหลด PDF