อุปกรณ์ตรวจสอบ และระบบติดตามคุณภาพผลผลิตอัจฉริยะ (Smart Inspection Equipment and Postharvest Monitoring System)

3 กันยายน 2564

อุปกรณ์ตรวจสอบ และระบบติดตามคุณภาพผลผลิตอัจฉริยะ

(Smart Inspection Equipment and Postharvest Monitoring System)

.

คือ การใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์อัจฉริยะ (Smart Inspection Equipment) เพื่อประเมิน ติดตาม และตรวจสอบ คุณภาพผลผลิตอย่างแม่นยำ รวดเร็ว และไม่ทำลายผลผลิต ช่วยลดการสูญเสียของผลผลิต ตั้งแต่ขั้นตอนการเก็บเกี่ยว การจัดการหลังเก็บเกี่ยว จนถึงผู้ค้าปลีก เช่น การใช้เซนเซอร์ จมูกอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Nose) ภาพถ่ายมัลติสเปกตรัม (Hyperspectral Images) เทคนิคทางสเปกโทรสโกปี (Spectroscopy) เทคโนโลยีการประมวลผลภาพด้วยคอมพิวเตอร์ (Image Processing) ซอฟแวร์ (Software) หรือ แอพพลิเคชั่น (Application) เพื่อตรวจสอบสภาพผลผลิตในระหว่างการเก็บรักษาและการขนส่ง การตรวจสอบความสุก ความสดของผักและผลไม้ การปนเปื้อน หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยไม่ต้องทำลายตัวอย่างผลผลิต

.

นอกจากนี้ยังรวมถึงระบบการติดตามคุณภาพผลผลิตแบบอัจฉริยะ (Smart Monitoring System) โดยการใช้เครื่องมืออัจฉริยะที่มีระบบบันทึกข้อมูลและส่งข้อมูลอย่างเป็นระบบ จะช่วยให้การตรวจวัด (Monitoring) เป็นแบบเรียลไทม์ (Real Time) ซึ่งอาจเป็นการส่งผ่านระบบ Cloud ผ่านระบบไร้สาย และสามารถเรียกดูข้อมูลได้ทุกขณะผ่านระบบอินเตอร์เนตบนคอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถือ ทั้งนี้อาจพัฒนาซอฟแวร์ในการแปลผลข้อมูลจากเครื่องมือต่างๆ ซึ่งช่วยลดการสูญเสียผลผลิตตั้งแต่ขั้นตอนการเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว จนถึงผู้ค้าปลีก เช่น การใช้ระบบการติดตามคุณภาพผลผลิตโดยใช้เซ็นเซอร์ ฉลากอัจฉริยะ การใช้เทคโนโลยี Cloud–Computing, RFID, Artificial Intelligence และ High Throughput Automation เป็นต้น เพื่อรายงานคุณภาพผลผลิตแบบเรียลไทม์

.

#IFI #FutureScene #FutureIdeas #SmartInspectionEquipmentAndPostharvestMonitoringSystem #NIA