อินโฟกราฟิก (Infographic)

เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์แบบปรับบรรยากาศ (Modified Atmosphere Packaging: MAP and Intelligent Packaging)

เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์แบบปรับบรรยากาศ (Modified Atmosphere Packaging: MAP) เป็นการพัฒนาแผ่นฟิล์ม/วัสดุ ให้มีคุณสมบัติที่สามารถควบคุมบรรยากาศ การแลกเปลี่ยนแก๊ส ไอน้ำ และความชื้น

การแปลงกลิ่นและรสเป็นข้อมูลดิจิทัล (Digitizing Smell & Taste)

ปัญหาที่มีมานานในอุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร คือ การควบคุมคุณภาพกลิ่นและรสชาติของสินค้า สัมผัสทั้งสองรูปแบบนี้ไม่มีมาตรฐานเนื่องจากไม่มีใครสามารถเก็บข้อมูล

1 2 3 4 11