ข้อมูลขนาดใหญ่ และปัญญาประดิษฐ์ในภาคการเกตร (Big Data Analytics and AI in Agriculture)

2 มิถุนายน 2564

ข้อมูลขนาดใหญ่ และปัญญาประดิษฐ์ในภาคการเกตร (Big Data Analytics and AI in Agriculture)

.

การววิคราะห์ข้อมูลด้านการเกษตรโดยใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ได้กลายเป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะนวัตกรรมในกลุ่มธุรกิจเกษตรดิจิทัล ซึ่งในอนาคตจะมีการพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่ายดิจิทัลโดยการเรียนรู้ของเครื่อง เพื่อประโยชน์ในการให้คำแนะนำเกษตรกรและเพื่อการสั่งการเครื่องจักรให้กระทำกิจกรรมบางอย่างได้โดยอัตโนมัติ เช่น การเก็บเกี่ยวผลผลิต การพ่นสารกำจัดศัตรูพืช และในท้ายที่สุดแล้วเทคโนโลยีการวิเคราะห์ภาพถ่ายดิจิทัลด้านการเกษตรจะกลายเป็นหนึ่งในกุญแจสำคัญที่วางรากฐานไปสู่แนวโน้มการทำเกษตรอัตโนมัติในอนาคต

...

#IFI #FutureScene #FutureIdeas #BigDataAnalyticsandAIInAgriculture #NIA

ดาวน์โหลด PDF