อินโฟกราฟิก (Infographic)

เปิดพิมพ์เขียวการพัฒนานวัตกรรมของประเทศจีน (CHINA INNOVATION LEADER)

ประเทศที่กำลังจะแซงมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกา เพื่อขึ้นเป็นที่ 1 ของโลกอย่างจีน กำลังเบนเข็มยุทธศาสตร์ของการแข่งขันครั้งนี้ใหม่ โดยเปลี่ยนจากการก้าวเป็นที่ 1

โรงงานผลิตพืชสำหรับผลิตสมุนไพรมูลค่าสูง (PLANT FACTORY FOR HIGH VALUE HERB)

รงงานผลิตพืชสำหรับผลิตสมุนไพรมูลค่าสูง (PLANT FACTORY FOR HIGH VALUE HERB)
กระแสความสนใจในเทคโนโลยีโรงงานผลิตพืชในประเทศไทยมีความเด่นชัดมากขึ้นเรื่อยๆ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ฟาร์มเลี้ยงแมลงในร่มแบบปิด (Closed-Type Indoor Insect Farm)

ฟาร์มเลี้ยงแมลงในร่มแบบปิด (Closed-Type Indoor Insect Farm) คือ โรงเรือนที่ใช้การเพาะพันธุ์แมลงแทนการเลี้ยงสัตว์ขนาดใหญ่เพื่อผลผลิตเชิงพาณิชย์ ซึ่งในปัจจุบันการยอมรับของผู้บริโภคต่ออาหารที่มาจากแมลงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

โรงงานผลิตพืชขนาดใหญ่ (BIG PLANT FACTORY)

โรงงานผลิตพืชขนาดใหญ่มีลักษณะคล้ายกับโรงงานอุตสาหกรรม แต่มีขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อนกว่า เนื่องจากภายในโรงงานนั้นจะประกอบไปด้วยองค์ประกอบที่ทำให้พืชสามารถดำรงชีวิตอยู่ภายในอาคารได้โดยไม่จำเป็นต้องเจอกับสภาพแวดล้อมภายนอก

ฟาร์มในเขตเมือง (Urban Farming)

ฟาร์มในเขตเมืองเกิดขึ้นตามเมืองใหญ่ทั่วโลก โดยการทำฟาร์มในเขตเมืองนั้นไม่จำเป็นต้องทำในระบบปิดเสมอไป มีตัวอย่างในเมืองใหญ่มากมายที่นำเอาพื้นที่เปิดซึ่งไม่ได้มีการใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่

1 2 3 4 5 10