อินโฟกราฟิก (Infographic)

A Tale From INTERPOL

การเพิ่มขึ้นของอาชญากรรมในรูปแบบต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทำให้องค์การตำรวจอาชญากรรมระหว่างประเทศ หรือ INTERPOL ร่วมมือกับสมาชิกกว่า 190 รายทั่วโลก

Stories from Global Futurist Communities

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้เราเดินหน้าเข้าสู่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (Fourth Industrial Revolution) และสร้างความเปลี่ยนแปลงพลิกโฉม (Disruption) ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ทั่วโลก

เทคโนโลยี ADVANCED AQUA GRIDS

ในยุคที่เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าและถูกพัฒนาอย่างรวดเร็ว เมืองขยายตัวมากขึ้น รวมถึงความต้องการใช้ทรัพยากรของผู้คนในสังคมที่เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน ภายใต้การเผชิญหน้ากับความไม่แน่นอนต่างๆ ของโลกในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมามีเหตุการณ์สำคัญหลายๆ เหตุการณ์ที่อยู่ในกระแสเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ก่อให้เกิดวิกฤติน้ำ

ฟาร์มแห่งอนาคต Future Farm

“ฟาร์มแห่งอนาคต Future Farm” ในห้วงเวลาแห่งความท้าทายจากภาวะบริบทโลกเปลี่ยนแปลงทั้งจากการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย (Aging Society) การขาดแรงงานในภาคการเกษตร ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่ผันแปร ภาวะแล้งและน้ำท่วมที่ส่งผลต่อการผลิตทางการเกษตร

1 2 3 4 5 8