อินโฟกราฟิก (Infographic)

6 มิติ ของภาพอนาคต ความเปลี่ยนแปลงหลังวิกฤต COVID-19

จากแนวโน้มสถานการณ์การแก้ปัญหาโควิด-19 ในประเทศไทย ที่ผ่านมาหลายท่านอาจสงสัยว่า “ถ้าวิกฤตโควิด-19 สิ้นสุดลงประเทศไทยจะเดินหน้าอย่างไร? วิถีชีวิตใหม่จะเป็นอย่างไร? สังคมไทยจะเดินหน้าไปในทิศทางไหน? เศรษฐกิจไทยจะเปลี่ยนไปอย่างไร?”

เกษตรอัตโนมัติ (Automated Agriculture)

“ ปัจจุบันการขาดแคลนแรงงานในภาคการเกษตรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ความต้องการเครื่องจักรสำหรับช่วยงานด้านการเกษตรจึงเพิ่มมากขึ้น และในอนาคตการทำการเกษตรอาจใช้เพียงแรงงานจากเครื่องจักรเท่านั้น “

บล็อกเชนเพื่อการเกษตร (BlockChain for Agriculture)

บล็อกเชนจะถูกนำมาใช้บันทึกข้อมูลในห่วงโซ่อุปทานของสินค้าการเกษตร เพื่อช่วยให้การตรวจสอบที่มาของสินค้ามีความรวดเร็วและน่าเชื่อถือมากขึ้น

12 ความเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกที่จะเกิดขึ้นในปี 2021

นปี 2020 ที่ผ่านมา โลกโดนโจมตีอย่างหนักกับวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และแรงกดดันของผู้บริโภคที่คาดหวังถึงการบริการและสินค้าที่มากขึ้นเช่นกัน ซึ่งนำไปสู่ Next Curve ของอุตสาหกรรมใหม่ที่มีความยืดหยุ่น

เปิดพิมพ์เขียวการพัฒนานวัตกรรมของประเทศจีน (CHINA INNOVATION LEADER)

ประเทศที่กำลังจะแซงมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกา เพื่อขึ้นเป็นที่ 1 ของโลกอย่างจีน กำลังเบนเข็มยุทธศาสตร์ของการแข่งขันครั้งนี้ใหม่ โดยเปลี่ยนจากการก้าวเป็นที่ 1

1 2 3 4 5 11