อินโฟกราฟิก (Infographic)

Zero Liquid Discharge: ZLD

ภัยอันตรายจากการปล่อยของเสียไม่ได้อยู่ในรูปของก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์จากภาคอุตสาหกรรมเท่านั้น แต่ยังมีการปลดปล่อยของเสียสิ่งปฏิกูล สารเคมีที่ไม่พึงปรารถนาออกมาในรูปของสารละลายสู่แหล่งน้ำธรรมชาติส่งผลให้คุณสมบัติของน้ำเปลี่ยนแปลงจนก่อให้เกิดผลกระทบภายนอกเชิงลบ (Negative Externality)

Landfill Gas Recovery

การพัฒนาที่ยั่งยืนต้องบูรณาการสิ่งแวดล้อมและสังคมเข้าไปเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ปัจจุบันสถานการณ์พลังงานเชื้อเพลิงกำลังเข้าสู่ภาวะวิกฤตเนื่องจากน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหินมีปริมาณเหลือน้อยลง รวมถึงการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชนเป็นปัญหาที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น

Carbon Capture, Utilization and Storage: CCUS

สถานการณ์ภาวะโลกร้อน (Global Warming) ในปัจจุบันมีความรุนแรงมากขึ้นส่งผลกระทบในวงกว้าง สาเหตุหลักมาจากการเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก (greenhouse effect) ที่มีคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เป็นส่วนประกอบจากกิจกรรมการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆ ถูกปล่อยเข้าสู่ชั้นบรรยากาศที่สูงมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันอัตราปล่อย CO2 ทั่วโลกอยู่ที่ 2.7 เปอร์เซ็นต์

Aeroponics

นอีก 35 ปีข้างหน้าประชากรโลกจะเพิ่มขึ้น 2 พันล้านคน คาดว่าต้องการอาหารเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 60% การบรรลุเป้าหมายการเติบโตนี้จะต้องมีการปรับใช้เทคโนโลยี
Aeroponics หนึ่งในเทคโนโลยีปลูกพืชไร้ดิน

Smart Water Grid

ทรัพยากรน้ำเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตและเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ แม้ว่าน้ำจะเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่มีวันหมด แต่หากใช้น้ำอย่างฟุ่มเฟื่อยขาดการจัดการน้ำที่ดีก็สามารถส่งผลให้เกิดวิฤกติขาดแคลนน้ำอย่างรุนแรงได้

1 3 4 5 6 7 8