อินโฟกราฟิก (Infographic)

CAN FUTURISTS BE SUPER HEROES?

นักอนาคตศาตร์จะเป็น Super Hero ได้หรือไม่? เป็นคำถามที่น่าสนใจที่ถูกตั้งขึ้นโดย Prof. Sohail Inayatullah ประธานด้าน Futures Thinking Foresight and Strategy Development ของสถาบัน UNESCO โดยเปรียบเทียบกับภาพยนตร์ชื่อดังของ Marvel

Looking Forward Through the Lens of 3 Great Economists

“อดีต” ถือเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในการกำหนดอนาคตทางเลือกที่ต้องการ เมื่อลองมองย้อนไปในอดีต ความแตกต่างของผู้คนบนโลกส่งผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐศาสตร์และนโนบายของประเทศและองค์กรต่างๆ

A Tale From INTERPOL

การเพิ่มขึ้นของอาชญากรรมในรูปแบบต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทำให้องค์การตำรวจอาชญากรรมระหว่างประเทศ หรือ INTERPOL ร่วมมือกับสมาชิกกว่า 190 รายทั่วโลก

Stories from Global Futurist Communities

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้เราเดินหน้าเข้าสู่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (Fourth Industrial Revolution) และสร้างความเปลี่ยนแปลงพลิกโฉม (Disruption) ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ทั่วโลก

1 3 4 5 6 7 10