อินโฟกราฟิก (Infographic)

โรงงานผลิตพืชขนาดใหญ่ (BIG PLANT FACTORY)

โรงงานผลิตพืชขนาดใหญ่มีลักษณะคล้ายกับโรงงานอุตสาหกรรม แต่มีขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อนกว่า เนื่องจากภายในโรงงานนั้นจะประกอบไปด้วยองค์ประกอบที่ทำให้พืชสามารถดำรงชีวิตอยู่ภายในอาคารได้โดยไม่จำเป็นต้องเจอกับสภาพแวดล้อมภายนอก

ฟาร์มในเขตเมือง (Urban Farming)

ฟาร์มในเขตเมืองเกิดขึ้นตามเมืองใหญ่ทั่วโลก โดยการทำฟาร์มในเขตเมืองนั้นไม่จำเป็นต้องทำในระบบปิดเสมอไป มีตัวอย่างในเมืองใหญ่มากมายที่นำเอาพื้นที่เปิดซึ่งไม่ได้มีการใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่

ภาพอนาคตของผลกระทบจาก COVID-19

สถานการณ์การแพร่ระบาดนี้ถือเป็นโอกาสของภาคเศรษฐกิจที่จะทบทวนระบบและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของโลก โดยมี 2 ปัจจัยหลักที่เป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนอนาคต ได้แก่ การให้คุณค่า (Value) และการรวมอำนาจ (Centralization)

ผลกระทบและการฟื้นตัวภาคอุตสาหกรรมและพลังงานท่ามกลางวิกฤต COVID-19

การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างมาก ธุรกิจและบริการหลายแห่งต้องหยุดให้บริการ บริษัทต้องปิดตัวลง โรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งต้องเปลี่ยนไปผลิตเครื่องช่วยหายใจ เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์

“10 Digital Technologies” For Fighting The COVID-19

ปัจจุบันไวรัสโคโรนายังคงสร้างผลกระทบต่อภาคธุรกิจทั่วโลก วิกฤตการณ์ในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญในการสนับสนุน Digital ผ่านภาคธุรกิจ โดยเศรษฐกิจที่ถูกเชื่อมต่อด้วยดิจิทัลนั้นช่วยให้ภาคธุรกิจและพนักงาน รวมถึงผู้บริโภคในหลายๆ ภาคส่วนยังคงมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันในการทำธุรกิจ

1 2 3 4 5 6 10