อินโฟกราฟิก (Infographic)

ฟาร์มแห่งอนาคต Future Farm

“ฟาร์มแห่งอนาคต Future Farm” ในห้วงเวลาแห่งความท้าทายจากภาวะบริบทโลกเปลี่ยนแปลงทั้งจากการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย (Aging Society) การขาดแรงงานในภาคการเกษตร ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่ผันแปร ภาวะแล้งและน้ำท่วมที่ส่งผลต่อการผลิตทางการเกษตร

ADVANCED FOODS

อาหารแห่งอนาคต (Future Food) เป็นอีกประเด็นที่กล่าวถึงกันในวงกว้าง เนื่องจากแนวโน้มจำนวนประชากรโลกที่เพิ่มขึ้น ความต้องการผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าโภคภัณฑ์ของผู้บริโภคที่ต้องการอาหารที่มีคุณภาพดี โภชนาการสูง และปลอดภัยมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ

5 Disruptive Digital Technology

ทุกวันนี้ปฎิเสธไม่ได้ว่าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในการดำเนินงานในทุกภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม ซึ่งเทรนด์การใช้นวัตกรรมดิจิทัลเข้ามามีอิทธิพลต่อชีวิตประจำวัน สามารถพลิกโฉมการทำธุรกิจ อุตสาหกรรมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

Battery Recycling Technologies

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก (Megatrend) อาทิ การเพิ่มขึ้นของประชากรผู้สูงอายุ (Aging Society) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) การขยายตัวของเมืองทำให้เกิดเมืองใหม่ที่มีลักษณะเป็น Smart City ที่กำลังเกิดขึ้นในวงกว้างและส่งผลต่อหลายๆ ประเทศในอนาคต

Wastewater Nutrient Recovery

การดึงสารอาหารจากน้ำเสีย (Wastewater Nutrient Recovery) เป็นอีกหนึ่งแนวทางการจัดการน้ำเสียในกระบวนการบำบัดน้ำเสียโดยดึงธาตุอาหารที่ปะปนอยู่ในรูปแบบต่างๆ จากน้ำเสียหมุนเวียนกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ สามารถนำไปใช้ในการผลิตปุ๋ยเพื่อทำการเกษตรและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1 2 3 4 5 6 8