ภาพอนาคตของผลกระทบจาก COVID-19

24 เมษายน 2563

สถานการณ์การแพร่ระบาดนี้ถือเป็นโอกาสของภาคเศรษฐกิจที่จะทบทวนระบบและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของโลก โดยมี 2 ปัจจัยหลักที่เป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนอนาคต ได้แก่ การให้คุณค่า (Value) และการรวมอำนาจ (Centralization)

การให้คุณค่าอ้างอิงจากหลักทางเศรษฐศาสตร์ เช่น ปัจจุบันการใช้ ทรัพยากรที่มีเพื่อสร้างกำไรให้สูงสุดและค่าตอบแทนที่สูงที่สุด (exchanges and money) หรือว่าเราจะใช้ทรัพยากรเพื่อพัฒนาชีวิต (Life) ส่วนการรวมอำนาจ หมายถึง อำนาจวิธีการ ระเบียบการปกครอง และระบบเศรษฐกิจตั้งแต่ระบบเล็กจนถึงใหญ่

เมื่อนำ 2 ปัจจัยนี้มาสร้างฉากทัศน์อนาคต (Scenarios) เพื่อนำสู่การรับมือหลังวิกฤติการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า เรามาดูกันว่าฉากทัศน์ดังกล่าวจะมีหน้าตาอย่างไร

Source: Simon Mair - BBC Future (2020), How will coronavirus change the world?

#IFI #FutureScene #FutureIdeas #ภาพอนาคตของผลกระทบจากCOVID19 #NIA

ดาวน์โหลด PDF