Looking Forward Through the Lens of 3 Great Economists

2 มีนาคม 2563

“อดีต” ถือเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในการกำหนดอนาคตทางเลือกที่ต้องการ เมื่อลองมองย้อนไปในอดีต ความแตกต่างของผู้คนบนโลกส่งผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐศาสตร์และนโนบายของประเทศและองค์กรต่างๆ

อย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบัน “อนาคต” คือ สิ่งที่ไม่รู้แน่ชัด แต่ก็มีสัญญาณบางอย่างจากทั้งความเชื่อ เทคโนโลยี ตลอดจนนักเศรษฐศาสตร์ชั้นนำของโลกที่ได้เสนอทฤษฎีที่น่าสนใจและอาจเป็นตัวกำหนดแนวทางการแข่งขันให้กับประเทศและองค์กรต่างๆ ในอนาคตอีกด้วย

#IFI #FutureScene #FutureIdeas #LookingForwardThroughTheLensOf3GreatEconomists #NIA

ดาวน์โหลด PDF