เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์แบบปรับบรรยากาศ (Modified Atmosphere Packaging: MAP and Intelligent Packaging)

22 มิถุนายน 2564

เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์แบบปรับบรรยากาศ (Modified Atmosphere Packaging: MAP and Intelligent Packaging)

.

เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์แบบปรับบรรยากาศ (Modified Atmosphere Packaging: MAP) เป็นการพัฒนาแผ่นฟิล์ม/วัสดุ ให้มีคุณสมบัติที่สามารถควบคุมบรรยากาศ การแลกเปลี่ยนแก๊ส ไอน้ำ และความชื้น รวมถึงการใช้วัสดุที่ผ่านการผลิตด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง เช่น วัสดุนาโนคอมโพสิต (Nano–Composite Materials) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยืดอายุและการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ให้สดใหม่อยู่เสมอ โดยการพัฒนาวัสดุให้มีคุณสมบัติเป็นสารต้านจุลินทรีย์ หรือสารยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ (Antimicrobial Agent) หรือสารยับยั้งการเกิดสีน้ำตาลในอาหาร (Anti-Browning)

.

Intelligent Packaging หรือ บรรจุภัณฑ์แบบอัจฉริยะ เป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีระบบในการตรวจสอบ การบันทึก การติดตาม การสืบค้น และการสื่อสารข้อมูลสภาวะของผลิตผลภายในและภายนอกบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้ผู้บริโภคและผู้ขายทราบข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพระหว่างการขนส่งและการเก็บรักษา เช่น ฉลากอัจฉริยะแบบอาร์เอฟไอดี (Radio Frequency Identification: RFID) เซ็นเซอร์แก๊ส (Gas- sensors) และไบโอเซ็นเซอร์ (Bio-sensors) ในการประเมินหรือตรวจวัดคุณภาพผลผลิตทั้งภายในและภายนอกบรรจุภัณฑ์

.

เรามาทำความรู้จักกับเทคโนโลยีเหล่านี้ให้มากขึ้นกันนะคะ!!

#IFI #FutureScene #FutureIdeas #IntelligentPackaging #NIA

ดาวน์โหลด PDF