it it

มรณานุสติ (Once in Memory)

ผลงานรางวัล NIA Creative Contest 2021
โครงการเสริมสร้างความตระหนักด้านมุมมองอนาคตที่จัดประกวดวีดีทัศน์หรือภาพยนตร์สั้นสะท้อนจินตนาการของคนรุ่นใหม่

HUMAN – W022

ผลงานรางวัล NIA Creative Contest 2021
โครงการเสริมสร้างความตระหนักด้านมุมมองอนาคตที่จัดประกวดวีดีทัศน์หรือภาพยนตร์สั้นสะท้อนจินตนาการของคนรุ่นใหม่

“Futures MEME” Podcast ที่จะมา “อัปเดต” เทรนด์อนาคต เตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติด้วยอนาคตศึกษา

เปิดตัว “Futures MEME” Podcast รายการใหม่ที่จะมา “อัปเดต” เทรนด์อนาคต เตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติด้วยอนาคตศึกษา โดย NIA ร่วมกับ FutureTales LAB by MQDC

บรรยากาศการตัดสินรางวัล NIA Creative Contest 2021

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) โดยสถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (Innovation Foresight Institute: IFI) ร่วมกับ Urban Creature ดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักด้านมุมมองอนาคต ปี 2564 โครงการประกวดวีดิทัศน์ NIA Creative Contest 2021 ได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เรียนเชิญ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ส่งบทความวิชาการและผลการศึกษาด้านอนาคตศึกษา การคาดการณ์อนาคต

สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (IFI) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) จัดงาน Thailand Futurist Confence 2021 ในวันที่ 16 ธันวาคม 2564

1 2 3 4 5 50