it it

เสวนานำเสนอภาพอนาคตแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม (Social Foresight) ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) โดยสถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (IFI) ร่วมกับสำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ

บรรยายเสวนา “ชวนมองอนาคตจังหวัดพัทลุง 2030” ภายใต้โครงการศึกษาภาพอนาคตแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ เพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม (Social Foresight) ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง

ร่วมติดตามบรรยายเสวนา “ชวนมองอนาคตจังหวัดพัทลุง 2030” ภายใต้โครงการศึกษาภาพอนาคตแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ เพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม (Social Foresight) ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง

ประสบการณ์และความรู้สึกของผู้เข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรมการมองอนาคต (Foresight) จัดโดย สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ร่วมกับ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประสบการณ์และความรู้สึกของผู้เข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรมการมองอนาคต (Foresight) จัดโดย สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ร่วมกับ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เทรนด์นวัตกรรมพลิกโฉมธุรกิจเกษตรไทย (Setting-up Innovation Trends: New Chapter of Thai Agribusiness)

หนังสือ “เทรนด์นวัตกรรมพลิกโฉมธุรกิจเกษตรไทย” (Setting-up Innovation Trends: New Chapter of Thai Agribusiness) นำเสนอข้อมูลผลการศึกษาแนวโน้มนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ ที่สะท้อนภาพความเปลี่ยแปลง ความสำคัญ

บรรยายกาศเสวนา “ร่วมมองภาพอนาคตการใช้ชีวิตในพื้นที่จังหวัดพะเยา 2030” ภายใต้โครงการศึกษาภาพอนาคตแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ เพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม (Social Foresight) ในพื้นที่จังหวัดพะเยา

บรรยายกาศเสวนา “ร่วมมองภาพอนาคตการใช้ชีวิตในพื้นที่จังหวัดพะเยา 2030” ภายใต้โครงการศึกษาภาพอนาคตแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ เพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม (Social Foresight) ในพื้นที่จังหวัดพะเยา

1 2 3 4 5 6 27