it it

NIA ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประเภทองค์กรภาคเอกชนขนาดกลาง

NIA ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประเภทองค์กรภาคเอกชนขนาดกลาง

อนาคตสุขภาพจิตสังคมไทย พ.ศ.2576 Futures of Mental Health in Thailand 2033

สุขภาพจิตที่ดีนำไปสู่การมีสุขภาวะที่ยั่งยืน และสังคมที่อยู่บนพื้นฐานของสุขภาวะที่ยั่งยืนจะพัฒนาต่อไปในอนาคตได้อย่างมั่นคง การเสริมสร้างและดูแลสุขภาพจิตของผู้คนในสังคมไทยจึงไม่ใช่บทบาทของหน่วยงานใดเพียงหน่วยงานหนึ่งเท่านั้น

NIA ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประเภทองค์กรรัฐวิสาหกิจ

รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น เป็นรางวัลเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการนวัตกรรมภายในองค์กรที่ดี ซึ่งเป็นการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการนวัตกรรมภายในองค์กร และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับหน่วยงานอื่นๆ

NIA ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประเภทองค์กรภาคเอกชนขนาดใหญ่

รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น เป็นรางวัลเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการนวัตกรรมภายในองค์กรที่ดี ซึ่งเป็นการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการนวัตกรรมภายในองค์กร และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับหน่วยงานอื่นๆ ในการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมองค์กร

NIA ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประเภทองค์กรภาครัฐและประชาสังคม

รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น เป็นรางวัลเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการนวัตกรรมภายในองค์กรที่ดี ซึ่งเป็นการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการนวัตกรรมภายในองค์กร และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับหน่วยงานอื่นๆ

1 2 3 4 5 6 60