CPF ผู้นำธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจรที่มุ่งมั่นวิจัยและพัฒนานวัตกรรมมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน เพื่อให้สินค้าเกษตรและอาหารเป็นเลิศในระดับสากล

13 พฤศจิกายน 2566

 

CPF ผู้นำธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจรที่มุ่งมั่นวิจัยและพัฒนานวัตกรรมมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน เพื่อให้สินค้าเกษตรและอาหารเป็นเลิศในระดับสากล

รับฟังสัมภาษณ์พิเศษจาก คุณพีรพงศ์ กรินชัย ผู้บริหารสูงสุด ด้านวิศวกรรมกลาง บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

🎖️ รางวัลดีเด่น ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประเภทองค์กรภาคเอกชนขนาดใหญ่

💡 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจด้านอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารที่ใช้นวัตกรรมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ  โดยมุ่งเน้นการสร้าง “วัฒนธรรมองค์กรนวัตกรรม” ที่แข็งแรงมาอย่างต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่ระดับผู้นำองค์กรที่มีความเข้าใจและให้ความสำคัญในการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม รวมถึงการเร่งสร้างความร่วมมือกับกลุ่ม Start-Up ให้มีการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ และมีกระบวนการที่มีประสิทธิภาพสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังให้ความสำคัญในการปรับปรุงการผลิตตลอดจนการส่งมอบสินค้าแก่ผู้บริโภค ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวมอย่างยั่งยืน

📌 สำหรับใครที่พลาดไป ปีหน้าเตรียมตัวให้พร้อม! ติดตามข่าวสารได้ทาง Facebook Page : NIA National Innovation Agency หรือ https://award.nia.or.th

#NIA #NIAawards2023 #NIAawards

#รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ #วันนวัตกรรมแห่งชาติ