อนาคตสุขภาพของทุกคนในประเทศไทยในอีก 10 ปีข้างหน้า

13 พฤศจิกายน 2566

 

หลังจากไทยและทั่วโลกต้องเผชิญกับสถานการณ์โควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิต รวมทั้งเศรษฐกิจและสังคมอย่างคาดไม่ถึง กลายเป็นความท้าทายของวงการสาธารณสุขทั่วโลก ที่จะต้องเตรียมการรับมืออย่างไร กับอนาคตที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน

.

ประเทศไทย ในฐานะที่เป็นผู้นำด้านสุขภาพและสุขภาวะแห่งอาเซียน ด้วยองค์ความรู้ ผู้เชี่ยวชาญ และการพัฒนาด้านสาธารณสุขที่ก้าวหน้า เราถือเป็นภารกิจสำคัญ ที่จะต้องมีการคาดการณ์และวิเคราะห์อนาคตวงการสุขภาพและสุขภาวะของไทย เพื่อประเมินความเสี่ยง และเตรียมความพร้อมสำหรับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น จนเกิดเป็นความร่วมมือในการค้นคว้าวิจัยเรื่อง 'Futures of Health & Wellness in Thailand 2033'

.

โดยเป็นความร่วมมือที่ FutureTales Lab by MQDC ร่วมกับพันธมิตร สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเลคทรอนิกส์ (ETDA) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) และกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกันพัฒนางานวิจัย คาดการณ์ กระบวนการมองอนาคตด้านสุขภาพและสุขภาวะสังคมไทยในอีก 10 ปีข้างหน้า โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบ Foresight Methodology และยังได้รับความอนุเคราะห์จาก นักวิชาการ ภาครัฐ แพทย์ เอกชน องค์กรต่างๆ ไปจนถึงหน่วยงานด้านเศรษฐกิจ อีกกว่า 50 ท่าน ที่เป็นตัวแทนหน่วยงานต่างๆ ทั้งผู้กำหนดนโยบายภาครัฐ อาทิ กระทรวงสาธารณสุข สสส. โรงพยาบาล สถาบันศึกษาการแพทย์ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สมาคมเฮลท์แคร์ สถาบันวิจัย จนถึงภาคเอกชน ครบคลุมทุกองคาพยพที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม ในการระดมสมอง จับสัญญาณความเปลี่ยนแปลงในสังคมที่เป็นประเด็นปัญหา เพื่อสร้างฉากทัศน์และสร้างกรอบการรับมือ ป้องกัน นำไปสู่ผลสำเร็จของงานวิจัยที่จะเป็นคู่มือแนวทางการปฏิบัติที่สำคัญที่สุด นับเป็นครั้งแรกของเมืองไทย ที่รวบรวมผู้ทรงคุณวุฒิด้านสุขภาพและสุขภาวะเอาไว้มากที่สุด

.

ติดตามเนื้อหาอันเข้มข้นจากการวิจัยได้ตลอดทั้งปีนี้ และพบกับงานวิจัยฉบับเต็มได้ในปีหน้า

 

#NIA #IFI #FuturesofHealthandWellness #Foresight