กิจกรรม (Event)

จะทำอย่างไร เมื่อนวัตกรรมถึงจุดอิ่มตัว? การออกแบบกระบวนการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่องอาจช่วยคุณได้ | เรียนรู้ Innovative Organization Model (IOM) EP.04 Innovation Process

จะทำอย่างไร เมื่อนวัตกรรมถึงจุดอิ่มตัว? การออกแบบกระบวนการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่องอาจช่วยคุณได้ | เรียนรู้ Innovative Organization Model (IOM) EP.04 Innovation Process

การจัดกลยุทธ์ให้ตอบสนองต่อความคาดหวังของลูกค้านั้น ประกอบด้วยอะไรบ้าง? | เรียนรู้ Innovative Organization Model (IOM) EP.03 Business Focus

การจัดกลยุทธ์ให้ตอบสนองต่อความคาดหวังของลูกค้านั้น ประกอบด้วยอะไรบ้าง? | เรียนรู้ Innovative Organization Model (IOM) EP.03 Business Focus

ขอเชิญผู้สนใจร่วมรับฟังผลการศึกษาและแสดงความคิดเห็นต่อประเด็น “การพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมเชิงนโยบาย และการส่งเสริมนวัตกรเชิงนโยบาย”

ขอเชิญผู้สนใจร่วมรับฟังผลการศึกษาและแสดงความคิดเห็นต่อประเด็น “การพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมเชิงนโยบาย และการส่งเสริมนวัตกรเชิงนโยบาย”

ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมประชาพิจารณ์ (Public Hearing) โครงการวิจัย

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมประชาพิจารณ์ (Public Hearing) โครงการวิจัย การศึกษาเพื่อพัฒนาการประเมินความพร้อมระบบนิเวศนวัตกรรมรายอุตสาหกรรม “อุตสาหกรรมอาหาร และ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว”

วางแนวทางสู่ความสำเร็จขององค์กรด้วยนวัตกรรม ได้อย่างไร? | เรียนรู้ Innovative Organization Model (IOM) EP.02 Innovation Strategy

องค์กรที่ให้ความสำคัญในการวางยุทธศาสตร์ และกำหนดทิศทางการเติบโตนั้น เรียกได้ว่าเป็น Strategy-focused Organization ซึ่งให้ความสำคัญกับการบริหารยุทธศาสตร์ 2 ส่วน คือ การวางแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Planning)

1 5 6 7 8 9 45