กิจกรรม (Event)

ขอเชิญผู้สนใจร่วมรับฟังผลการศึกษาและแสดงความคิดเห็นต่อประเด็น “การพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมเชิงนโยบาย และการส่งเสริมนวัตกรเชิงนโยบาย”

ขอเชิญผู้สนใจร่วมรับฟังผลการศึกษาและแสดงความคิดเห็นต่อประเด็น “การพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมเชิงนโยบาย และการส่งเสริมนวัตกรเชิงนโยบาย”

ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมประชาพิจารณ์ (Public Hearing) โครงการวิจัย

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมประชาพิจารณ์ (Public Hearing) โครงการวิจัย การศึกษาเพื่อพัฒนาการประเมินความพร้อมระบบนิเวศนวัตกรรมรายอุตสาหกรรม “อุตสาหกรรมอาหาร และ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว”

วางแนวทางสู่ความสำเร็จขององค์กรด้วยนวัตกรรม ได้อย่างไร? | เรียนรู้ Innovative Organization Model (IOM) EP.02 Innovation Strategy

องค์กรที่ให้ความสำคัญในการวางยุทธศาสตร์ และกำหนดทิศทางการเติบโตนั้น เรียกได้ว่าเป็น Strategy-focused Organization ซึ่งให้ความสำคัญกับการบริหารยุทธศาสตร์ 2 ส่วน คือ การวางแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Planning)

โครงสร้างองค์กรนวัตกรรมที่ดี ต้องมีอะไรบ้าง? | เรียนรู้ Innovative Organization Model (IOM) EP.01

ทุกวันนี้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่างตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างและพัฒนา “นวัตกรรม” ให้เกิดขึ้นภายในองค์กร หลายๆ องค์กรต่างกำลังมองหาเครื่องมือการบริหารจัดการที่จะเข้ามาช่วยให้การดำเนินกิจกรรมด้านนวัตกรรมขององค์กรเป็นไปอย่างมีทุกวันนี้

GovInsider: Women in GovTech Special Report 2021

คุณธีรีสา มันธวพันธุ์ รองผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์องค์กร ให้สัมภาษณ์ GovInsider สำนักข่าวจากประเทศสิงคโปร์ ถึงบทบาทของสตรีในการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ

1 5 6 7 8 9 45