วางแนวทางสู่ความสำเร็จขององค์กรด้วยนวัตกรรม ได้อย่างไร? | เรียนรู้ Innovative Organization Model (IOM) EP.02 Innovation Strategy

13 มกราคม 2565

:: วางแนวทางสู่ความสำเร็จขององค์กรด้วยนวัตกรรม ได้อย่างไร? | เรียนรู้ Innovative Organization Model (IOM) EP.02 Innovation Strategy ::

 

 

📢 องค์กรที่ให้ความสำคัญในการวางยุทธศาสตร์ และกำหนดทิศทางการเติบโตนั้น เรียกได้ว่าเป็น Strategy-focused Organization ซึ่งให้ความสำคัญกับการบริหารยุทธศาสตร์ 2 ส่วน คือ การวางแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Planning) และการนำยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ (Strategy Deployment) เพราะฉะนั้นแล้วการนำแนวทางนวัตกรรมมาเป็นยุทธศาสตร์ ก็จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพิจารณาดำเนินการในสองส่วนนั้นเช่นเดียวกัน

 [ตอนที่ 2 - Innovation Strategy] https://youtu.be/ZrzvQW64-2c

 

🔎 เรียนรู้แนวทางการพัฒนาองค์กรนวัตกรรมทั้ง 8 มิติตามโมเดล IOM ได้ที่นี่  >>  https://youtube.com/playlist...

#IFI #NIA #IOM #InnovativeOrganization