it it

ขอเชิญร่วมการเสวนา Young MHESI Scholars Talk EP. 10 เรื่อง อนาคต SMEs ไทยในยุค New Normal “รุ่ง ร่วง หรือรุ่งริ่ง”

ขอเชิญร่วมการเสวนา Young MHESI Scholars Talk EP. 10 เรื่องอนาคต SMEs ไทยในยุค New Normal “รุ่ง ร่วง หรือรุ่งริ่ง” วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 19.00 – 21.00 น.

เปิดรับสมัคร โครงการประกวดคลิปวีดิโอ NIA Creative Contest 2020 ในหัวข้อ “Images of Futures: FUTURELAND” (ภาคกลาง)

ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ส่งผลงานคลิปวีดิโอ ความยาวไม่เกิน 5 นาที ที่สะท้อนภาพความเปลี่ยนแปลงในอนาคตของเมืองและชุมชนในพื้นที่ “ภาคกลาง”

ขยายเวลารับสมัคร โครงการประกวดคลิปวีดิโอ NIA Creative Contest 2020 ในหัวข้อ “Images of Futures: FUTURELAND” (ภาคใต้)

ขยายเวลารับสมัคร ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ส่งผลงานคลิปวีดิโอ ความยาวไม่เกิน 5 นาที ที่สะท้อนภาพความเปลี่ยนแปลงในอนาคตของเมืองและชุมชนในพื้นที่ “ภาคใต้”

ขยายเวลารับสมัคร โครงการประกวดคลิปวีดิโอ NIA Creative Contest 2020 ในหัวข้อ “Images of Futures: FUTURELAND” (ภาคเหนือ)

ขยายเวลารับสมัคร ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ส่งผลงานคลิปวีดิโอ ความยาวไม่เกิน 5 นาที ที่สะท้อนภาพความเปลี่ยนแปลงในอนาคตของเมืองและชุมชนในพื้นที่ “ภาคเหนือ”

ขยายเวลารับสมัคร โครงการประกวดคลิปวีดิโอ NIA Creative Contest 2020 ในหัวข้อ “Images of Futures: FUTURELAND” (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ขยายเวลารับสมัคร ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ส่งผลงานคลิปวีดิโอ ความยาวไม่เกิน 5 นาที ที่สะท้อนภาพความเปลี่ยนแปลงในอนาคตของเมืองและชุมชนในพื้นที่ “ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”

1 29 30 31 32 33 43