it it

ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะในการประกาศผลรางวัลประกวดวีดีทัศน์ด้านมุมมองอนาคต NIA CREATIVE CONTEST 2020: Images of Futures: FUTURELAND ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะในการประกาศผลรางวัลประกวดวีดีทัศน์ด้านมุมมองอนาคต NIA CREATIVE CONTEST 2020: Images of Futures: FUTURELAND ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กิจกรรม Workshop การมองอนาคต “หลักสูตรการพัฒนาทักษะวิเคราะห์อนาคตเชิงยุทธศาสตร์สำหรับผู้นำนวัตกรรม รุ่นที่ 1 สาขาการท่องเที่ยวและบริการ”

NIA โดยสถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (IFI) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ FuturISt จัดกิจกรรม Workshop การมองอนาคต “หลักสูตรการพัฒนาทักษะวิเคราะห์อนาคตเชิงยุทธศาสตร์สำหรับผู้นำนวัตกรรม รุ่นที่ 1

Foresight Training – Learn to Design Your Future หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการมองอนาคตเชิงกลยุทธ์

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ 3 วัน ที่จะช่วยให้คุณได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการนำการมองอนาคต (Foresight) ไปใช้ประโยชน์ในการคาดการณ์ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม

10 ทีมสุดท้ายที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกผลงานภายใต้กิจกรรมประกวดวีดีทัศน์ด้านมุมมองอนาคต Images of Futures ในพื้นที่ภาคเหนือ โครงการ NIA Creative Contest 2020 ในหัวข้อ “Images of Futures: FUTURELAND of NORTHERN” เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในระดับภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ขอแสดงความยินดีกับ 10 ทีมสุดท้ายที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกผลงานภายใต้กิจกรรมประกวดวีดีทัศน์ด้านมุมมองอนาคต Images of Futures โครงการ NIA Creative Contest 2020 ในหัวข้อ FUTURELAND เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในระดับภูมิภาค

กิจกรรมตัดสินรางวัลสำหรับผู้ผ่านเข้ารอบโครงการ NIA CREATIVE CONTEST 2020: Images of Futures: FUTURELAND ภาคเหนือ

NIA โดยสถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (IFI) ร่วมกับสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา นำทีมจัดกิจกรรมตัดสินรางวัลสำหรับผู้ผ่านเข้ารอบโครงการ NIA CREATIVE CONTEST 2020: Images of Futures: FUTURELAND ภาคเหนือ

1 29 30 31 32 33 52