it it

Mobile Desalination

น้ำสะอาด ถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญและจะขาดแคลนในอนาคต เทคโนโลยีแยกเกลือออกจากน้ำทะเล (Desalination) จึงเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีอนาคตที่น่าจับตามอง … มาดูกันว่าโอกาสและแนวโน้มของเทคโนโลยี Desalination เป็นอย่างไรในอนาคต

1 29 30 31 32 33 34