it it

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการมองอนาคตเชิงกลยุทธ์สำหรับภาครัฐ (Strategic Foresight for Public Sector)

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการมองอนาคตเชิงกลยุทธ์สำหรับภาครัฐ (Strategic Foresight for Public Sector)

กิจกรรม Workshop สำหรับผู้ผ่านเข้ารอบโครงการ NIA CREATIVE CONTEST 2020: Images of Futures: FUTURELAND ภาคใต้

NIA โดยสถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (IFI) ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำทีมจัดกิจกรรม Workshop สำหรับผู้ผ่านเข้ารอบโครงการ NIA CREATIVE CONTEST 2020: Images of Futures: FUTURELAND ภาคใต้

ประกาศรายชื่อ 40 ทีม ที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมWorkshop โครงการประกวดคลิปวีดิโอ NIA Creative Contest 2020 ในหัวข้อ “Images of Futures: FUTURELAND” พื้นที่ภาคกลาง

ประกาศรายชื่อ 40 ทีม ที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมWorkshop
โครงการประกวดคลิปวีดิโอ NIA Creative Contest 2020 ในหัวข้อ “Images of Futures: FUTURELAND” พื้นที่ภาคกลาง

โค้งสุดท้ายของการส่งผลงานกิจกรรมประกวดวีดิทัศน์ด้านมุมมองอนาคต (Images of Future) โครงการ NIA Creative Contest 2020 พื้นที่ภาคเหนือ

โค้งสุดท้ายของการส่งผลงานกิจกรรมประกวดวีดิทัศน์ด้านมุมมองอนาคต (Images of Future) โครงการ NIA Creative Contest 2020 พื้นที่ภาคเหนือ

ประกาศรายชื่อ 40 ทีม ที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมWorkshop โครงการประกวดคลิปวีดิโอ NIA Creative Contest 2020 ในหัวข้อ “Images of Futures: FUTURELAND” พื้นที่ภาคใต้

ประกาศรายชื่อ 40 ทีม ที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมWorkshop
โครงการประกวดคลิปวีดิโอ NIA Creative Contest 2020 ในหัวข้อ “Images of Futures: FUTURELAND” พื้นที่ภาคใต้

1 31 32 33 34 35 52