it it

NIA CREATIVE CONTEST 2020 “FUTURE LAND NORTHEASTERN”

ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ส่งผลงานคลิปวีดิโอ ความยาวไม่เกิน 5 นาที ที่สะท้อนภาพความเปลี่ยนแปลงในอนาคตของเมืองและชุมชนในพื้นที่ “ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”

NIA CREATIVE CONTEST 2020 “FUTURE LAND SOUTHERN”

ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ส่งผลงานคลิปวีดิโอ ความยาวไม่เกิน 5 นาที ที่สะท้อนภาพความเปลี่ยนแปลงในอนาคตของเมืองและชุมชนในพื้นที่ “ภาคใต้”

NIA CREATIVE CONTEST 2020 “FUTURE LAND NORTHERN”

ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ส่งผลงานคลิปวีดิโอ ความยาวไม่เกิน 5 นาที ที่สะท้อนภาพความเปลี่ยนแปลงในอนาคตของเมืองและชุมชนในพื้นที่ “ภาคเหนือ”

Looking Forward Through the Lens of 3 Great Economists

“อดีต” ถือเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในการกำหนดอนาคตทางเลือกที่ต้องการ เมื่อลองมองย้อนไปในอดีต ความแตกต่างของผู้คนบนโลกส่งผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐศาสตร์และนโนบายของประเทศและองค์กรต่างๆ

1 32 33 34 35 36 43