Forum “Future Generations and Their Impact on the Future of Living”

25 พฤศจิกายน 2563

📌 สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (IFI) ร่วมกับ ศูนย์วิจัยฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ ภายใต้บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (MQDC) และ กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) จัดงาน Forum "Future Generations and Their Impact on the Future of Living"

🔹 ภายในงานมีการนำเสนอผลงานวิจัยภาพอนาคตของการใช้ชีวิตในอีก 10 ปีข้างหน้า เพื่อให้คนทุกเจนเนอเรชั่นได้พบมุมมองใหม่ของการใช้ชีวิตในสังคมหลากหลายเจน เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาอนาคตของสังคมไทยได้อย่างเต็มศักยภาพ

#IFI #FutureScene #FTL #UNFPA #FutureOfLiving