สรุปรายงานโครงการศึกษาภาพอนาคตแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ เพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม ของจังหวัดกาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์ 2030 อนาคต – “กาฬสินธุ์เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative economy city)”

กาฬสินธุ์ เป็นเมืองที่มีระบบชลประทานที่เชื่อมโยงแหล่งน้ำต่างๆ ครอบคลุมทุกพื้นที่ มีการเติบโตของกลุ่มธุรกิจ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) จากการแปรรูปเกษตรและอาหาร ปศุสัตว์ พืชสวน ประมง แรงงานที่มีศักยภาพและมีความรู้ และทักษะขั้นสูงทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการแปรรูปเกษตรและอาหารขั้นกลางและขั้นสูง มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการเกษตรและการประกอบธุรกิจและเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าเกษตรแบบครบวงจร มีการรวมกลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยว อาทิ บรรพชีวิน วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น โบราณสถาน และเกษตรเชิงสร้างสรรค์ มีการรวมกลุ่มการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร ยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (Creative Industry) สินค้าและผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองมาตรฐานและการยอมรับส่งขายในห้างสรรพสินค้า และรองรับธุรกิจการท่องเที่ยวที่มีการขยายตัว และมีเครือข่ายการท่องเที่ยวและเกษตรในระดับกลุ่มจังหวัดในแนวระเบียงเศรษฐกิจ East-West และคนในพื้นที่มีความรู้ มีทักษะ ทางด้านเทคโนโลยีกับมีโครงสร้างพื้นฐาน คมนาคม การสื่อสาร Big data ที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวและเกษตรเชิงสร้างสรรค์

รายงานผลการศึกษาภาพอนาคตนวัตกรรมเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม (Social Foresight) ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธ์  โดย สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (IFI) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

Download Here : https://ifi.nia.or.th/