โครงการศึกษาภาพอนาคตแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม (Social Foresight) ในพื้นที่จังหวัดพะเยา

พะเยา 2030 อนาคต – “กินดีอยู่ดี วิถีพะเยา : Livable, Connected and Smart”

พะเยา เมืองที่ผู้คนอยู่อาศัยเพื่อใช้ชีวิตอย่างมีความสุขทั้งกายและใจ (Livable) ภายใต้วิถีชีวิตที่มีการเชื่อมต่อทุกระดับระหว่างคน ชุมชน เทคโนโลยี และทรัพยากรภายในจังหวัด (Connected) และสามารถเรียนรู้และสร้างรายได้บนฐานเกษตรและอาหารปลอดภัยที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ (Smart) ผ่านการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคมในจังหวัดพะเยา 5 ประเด็นหลัก อาทิ

  • การเรียนรู้ (Learning) กับการใช้ชีวิตในจังหวัดพะเยา

  • เทคโนโลยี (Technology) กับการใช้ชีวิตในจังหวัดพะเยา

  • วัฒนธรรม (Culture) กับการใช้ชีวิตในจังหวัดพะเยา

  • สวัสดิภาพ (Well-being) กับการใช้ชีวิตในจังหวัดพะเยา

  • การทำงาน (Working) กับการใช้ชีวิตในจังหวัดพะเยา

รายงานผลการศึกษาภาพอนาคตนวัตกรรมเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม (Social Foresight) ในพื้นที่จังหวัดพะเยา  โดย สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (IFI) ร่วมกับ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา

Download Here : https://ifi.nia.or.th/