it it

เอ็นไอเอ ชูไอเดีย “เอดับบลิวจี” นวัตกรรมทางออกเพื่อลดการขาดแคลนน้ำ แนะสตาร์ทอัพ – ผปก.ไทย เร่งใช้โอกาสพัฒนาสินค้าสู่ตลาดโลก

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA โดยสถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม ชี้การใช้น้ำเพื่ออุปโภคบริโภคมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง สาเหตุจากความต้องการน้ำมีปริมาณเพิ่มขึ้น ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ และยังพบว่าคุณภาพน้ำมีแนวโน้มเสื่อมโทรมลงจากกิจกรรมต่างๆ

1 27 28 29 30 31