Foresight Training: Future of Higher Education [Online Training]

11 พฤษภาคม 2564


Foresight Training: Future of Higher Education
[Online Training]
.
สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (IFI) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA) ร่วม สถาบันนโยบายสาธารณะ (SPP) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักนโยบายและผู้สนใจในแวดวงการศึกษา ร่วมมองอนาคตการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของไทย พัฒนาแนวทางเชิงยุทธศาสตร์ให้แก่มหาวิทยาลัยในประเทศไทยในประเด็นเกี่ยวกับการคาดการณ์เชิงกลยุทธ์ (Strategic planning) เพื่อรับมือกับความท้าทายในอนาคตผ่านกระบวนการมองอนาคต (Foresight)
.
จัดอบรมระหว่างวันที่ 2 – 4 มิถุนายน 2564 เวลา 13:00 – 17:00 น. รวมทั้งสิ้น 12 ชม.
อบรมผ่าน Zoom Application, Miro, Mentimeter
.
สมัครได้ https://forms.gle/UcYucndc6aDxvvRMA
รับสมัครตั้งแต่วันนี้
***รับสมัครจำนวนจำกัด หากถึงจำนวนที่กำหนดจะทำการปิดรับสมัคร***
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564
.
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณจามีกร อำนาจผูก
Tel. 090-923-5291
E-mail: jameekorn.a@cmu.ac.th
คุณศุฑามาศ กลิ่นหอม
Tel. 061-493-5905
E-mail: sutamas@nia.or.th
.
#Foresight
#ForesightTraining2021
#FutureofHigherEducation
#Learntodesignyourfuture
#StrategicForesightforPublicSector
#NIA #IFI #SPP