it it

กิจกรรม Workshop “การขับเคลื่อนกรุงเทพฯจากเสียงของประชาชน”

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) โดย ดร.ชัยธร ลิมาภรณ์วณิชย์ ผู้อำนวยการสถาบันอนาคตนวัตกรรม ได้รับเกียรติเป็นวิทยากร จัด Workshop การขับเคลื่อนกรุงเทพฯจากเสียงของประชาชน ในวันที่ 21 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

กิจกรรม “การออกแบบอนาคตเพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม ” จังหวัดพัทลุง

สถาบัน IFI และ ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม NIA ร่วมกับ หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม (SID) มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดกิจกรรม “การออกแบบอนาคตเพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม ” เพื่อร่วมกันกำหนดโจทย์เชิงสังคมในพื้นที่ (Social Foresight)

เทคโนโลยี ADVANCED AQUA GRIDS

ในยุคที่เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าและถูกพัฒนาอย่างรวดเร็ว เมืองขยายตัวมากขึ้น รวมถึงความต้องการใช้ทรัพยากรของผู้คนในสังคมที่เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน ภายใต้การเผชิญหน้ากับความไม่แน่นอนต่างๆ ของโลกในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมามีเหตุการณ์สำคัญหลายๆ เหตุการณ์ที่อยู่ในกระแสเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ก่อให้เกิดวิกฤติน้ำ

กิจกรรม “การออกแบบอนาคตเพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม ” จังหวัดกาฬสินธุ์

สถาบัน IFI และ ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม NIA ร่วมกับ หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม (SID) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรม “การออกแบบอนาคตเพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม “

1 25 26 27 28 29 34