ภาพบรรยากาศกิจกรรมการอบรมออนไลน์ Foresight Training: Future of Higher Education

4 มิถุนายน 2564

ภาพบรรยากาศกิจกรรมการอบรมออนไลน์  Foresight Training: Future of Higher Education 

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA) สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (IFI) ร่วมสถาบันนโยบายสาธารณะ (SPP) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 4 มิถุนายน 2564

.

โดยอบรมผ่าน Zoom Application ร่วมกับการใช้แพลตฟอร์มช่วยระดมความคิดแบบเรียลไทม์ Miro และ Mentimeter เข้ามาปรับใช้ในกระบวนการการเรียนรู้ในเชิงเทคนิคด้านการมองอนาคต (Foresight) ตั้งแต่กระบวนการค้นหาสัญญาณแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสำคัญ ไปสู่การพัฒนาออกแบบพัฒนาอนาคต จนถึงการกำหนดผลลัพธ์ด้วยการมองย้อนกลับจากภาพอนาคตที่ Robust และยืดหยุ่น Resilience นำไปสู่การเตรียมความพร้อมรับมือปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต (Future Readiness)

#Foresight

#ForesightTraining2021

#FutureofHigherEducation

#Learntodesignyourfuture

#StrategicForesightforPublicSector

#NIA #IFI #SPP