หน้าแรก

สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (IFI)

บริการของเรา

การมองอนาคต (Foresight)

สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (Innovation Foresight Institute: IFI) เป็นสถาบันเฉพาะทางด้านการมองอนาคต (Foresight) ที่ให้บริการส่งเสริมและสนับสนุนการนำการมองอนาตมาใช้ในการติดตามแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวิถีชีวิต

การพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมองค์กร (IOP)

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมองค์กร หรือ Innovative Organization Program (IOP) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมองค์กรของหน่วยงานให้เป็นหน่วยงานที่สามารถเติบโตและสร้างเข้มแข็งบนฐานของนวัตกรรม

หน่วยงานร่วมมือ

สำนักงานสภาพพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ
Asian Development Bank
Chiangmai University
Future Tales Lab
Thammasat University

กิจกรรม

NIA Creative Contest 2021 บทสัมภาษณ์ฉบับเต็มของ ‘รองจ๋า’ ธีรีสา มัทวพันธุ์

เพราะเสียงของคนรุ่นใหม่คืออนาคตของชาติ เราจึงอยากชวนทุกคนไปอ่านเรื่องราวของพื้นที่สร้างสรรค์ในแบบฉบับของ NIA องค์กรที่เปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมมาเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนประเทศ