อินโฟกราฟิก (Infographic)

Smart Water Grid

ทรัพยากรน้ำเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตและเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ แม้ว่าน้ำจะเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่มีวันหมด แต่หากใช้น้ำอย่างฟุ่มเฟื่อยขาดการจัดการน้ำที่ดีก็สามารถส่งผลให้เกิดวิฤกติขาดแคลนน้ำอย่างรุนแรงได้

Atmospheric Water Generation

การใช้น้ำเพื่อการบริโภคในอนาคตมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ขณะที่น้ำจากแหล่งธรรมชาติลดลง การผลิตน้ำจากอากาศเป็นน้ำดื่มด้วยเทคโนโลยี Atmospheric Water Generation เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีการผลิตน้ำในอนาคตที่น่าสนใจ … มาดูกันว่าโอกาสและแนวโน้มของเทคโนโลยีจะเป็นอย่างไร

Mobile Desalination

น้ำสะอาด ถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญและจะขาดแคลนในอนาคต เทคโนโลยีแยกเกลือออกจากน้ำทะเล (Desalination) จึงเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีอนาคตที่น่าจับตามอง … มาดูกันว่าโอกาสและแนวโน้มของเทคโนโลยี Desalination เป็นอย่างไรในอนาคต

FUTURE OF PERSONAL ROBOT

ปัจจุบันการใช้งานหุ่นยนต์ส่วนบุคคล (Personal Robot) กำลังเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของมนุนย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในอนาคต
คาดว่าในปี 2020 จะมีมูลค่าทางการตลาดสูงถึง 18 ล้านดอลลาร์ โดยปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนการใช้งานของ Personal Robot ให้เติบโตขึ้น

1 6 7 8 9 10