Aeroponics

 5 เมษายน 2562

ในอีก 35 ปีข้างหน้าประชากรโลกจะเพิ่มขึ้น 2 พันล้านคน คาดว่าต้องการอาหารเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 60% การบรรลุเป้าหมายการเติบโตนี้จะต้องมีการปรับใช้เทคโนโลยี

Aeroponics หนึ่งในเทคโนโลยีปลูกพืชไร้ดิน ที่เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำและพื้นที่ในการทำเกษตรกรรม และเป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรสมัยใหม่ มาดูกันว่าแนวโน้ม โอกาสและความท้าทายในอนาคตของเกษตรกรรมแบบ Aeroponics เป็นอย่างไร

#IFI #FutureScene #FutureIdeas #Aeroponics #NIA

ดาวน์โหลด PDF