Smart Water Grid

  20 มีนาคม 2562

ทรัพยากรน้ำเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตและเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ แม้ว่าน้ำจะเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่มีวันหมด แต่หากใช้น้ำอย่างฟุ่มเฟื่อยขาดการจัดการน้ำที่ดีก็สามารถส่งผลให้เกิดวิฤกติขาดแคลนน้ำอย่างรุนแรงได้

“Smart Water Grid” เป็นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาบริหารและจัดการน้ำ ติดตาม ควบคุมสั่งการแบบ Real time และสามารถรวบรวมประมวลผลได้อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำ สามารถลดความสูญเสียต่างๆ ในระบบ เช่น ต้นทุนการสูบน้ำ น้ำสูญหาย และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันที …. มาดูกันว่าแนวโน้มและโอกาสการประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการน้ำของเทคโนโลยีนี้จะเป็นอย่างไร

#IFI #FutureScene #FutureIdeas #SmartWaterGrid

ดาวน์โหลด PDF