Mobile Desalination

 25 กุมภาพันธ์ 2562

น้ำสะอาด ถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญและจะขาดแคลนในอนาคต เทคโนโลยีแยกเกลือออกจากน้ำทะเล (Desalination) จึงเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีอนาคตที่น่าจับตามอง ... มาดูกันว่าโอกาสและแนวโน้มของเทคโนโลยี Desalination เป็นอย่างไรในอนาคต

#IFI #FutureScene #FutureIdeas #Desalination

ดาวน์โหลด PDF