กิจกรรม (Event)

ASEAN 2020: Managing Disasters & Haze

สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Chiang Mai University School of Public Policy) ขอเชิญมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวคิดการแก้ไขปัญหา หยุดภัยพิบัติทางธรรมชาติ และหมอกควัน รวมถึงนโยบายการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีที่น่าสนใจ และแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นใหม่ในการบรรเทาภัยพิบัติ

FORESIGHT TOOLS DEMONSTRATION WORKSHOP มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (IFI) ร่วมกับ วิทยาลัยสหการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นผู้บริหาร นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และภาคท้องถิ่นในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและพื้นที่ใกล้เคียงได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ชุดเครื่องมือการมองอนาคต

Streamlining HR Operation with AI

พบกับวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญตรง ในการนำ AI มาประยุกต์ใช้งานกับการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยตรง ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ และแนวทางการการนำ AI มาผนวกการทำงานร่วมกันกับคนให้เกิดการส่งเสริมศักยภาพซึ่งกันละกัน

เตรียมความพร้อมสู่อนาคต เพื่อรองรับประเทศไทย 4.0 (FUTURE READY PROGRAM For Thailand 4.0)

สภาพัฒน์ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “เตรียมความพร้อมสู่อนาคต เพื่อรองรับประเทศไทย 4.0 FUTURE READY PROGRAM For Thailand 4.0” ระหว่างวันที่ 20 – 22 มีนาคม 2562 ณ โรงแรม สยาม แอท สยาม ดีไซน์ โฮเทล กรุงเทพ

Innovative City Index

Innovative City Index อีกหนึ่งโครงการที่ IFI ร่วมกับเครือข่ายนักอนาคตศาสตร์ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (School of Public Policy, CMU) เพื่อพัฒนาเครื่องมือสำหรับประเมินศักยภาพทางนวัตกรรมในระดับเมือง

1 39 40 41 42 43 45