ASEAN 2020: Managing Disasters & Haze

 22 มีนาคม 2562 ที่ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Chiang Mai University School of Public Policy) ขอเชิญมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวคิดการแก้ไขปัญหา หยุดภัยพิบัติทางธรรมชาติ และหมอกควัน รวมถึงนโยบายการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีที่น่าสนใจ และแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นใหม่ในการบรรเทาภัยพิบัติ

ในงาน CMU-SPP Policy Market Ep.7 Presents “ASEAN 2020: Managing Disasters & Haze” (International conference)ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ เชียงใหม่

ในวันที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 09:00 - 12:00 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : (+66) 98 815 3444, spp@cmu.ac.th

#IFI #ManagingDisasters #SPP #CMU