กิจกรรม (Event)

Innovative City Index

Innovative City Index อีกหนึ่งโครงการที่ IFI ร่วมกับเครือข่ายนักอนาคตศาสตร์ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (School of Public Policy, CMU) เพื่อพัฒนาเครื่องมือสำหรับประเมินศักยภาพทางนวัตกรรมในระดับเมือง

การสาธิตการใช้ชุดเครื่องมือการมองอนาคต รุ่นที่ 3

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสาธิตการใช้ชุดเครื่องมือการมองอนาคต” รุ่นที่ 3 วันที่ 20 ธ.ค. 61 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ จัดโดย สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (IFI) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การลงนามความร่วมมือด้านนโยบายนวัตกรรมและองค์กรนวัตกรรม

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA) ได้ลงนามความร่วมมือด้านนโยบายนวัตกรรมและองค์กรนวัตกรรมกับ LKY School of Public Policy, Singapore

Boost Innovation Spirit to the Future S-Curve – ยกระดับนวัตกรรมองค์กรสู่ความเติบโตใหม่

สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (IFI) ร่วมกับ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (TRIS) จัดสัมมนา “Boost Innovation Spirit to the Future S-Curve – ยกระดับนวัตกรรมองค์กรสู่ความเติบโตใหม่” เมื่อวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรม สวิสโซเทล รัชดา กรุงเทพมหานคร

Futurist Consortium ครั้งที่ 1

สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (Innovation Foresight Institute – IFI) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดการประชุมระดมความคิดเห็นแนวทางการสร้างเครือข่ายความร่วมมือนักอนาคตศาสตร์ (Futurist Consortium) เมื่อวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส

1 38 39 40 41 42 43