IRAHSS 2019

 23 และ 24 กรกฎาคม 2562

[1] Crisis in Trusts (around the world)

ประเด็นภูมิรัฐศาสตร์ที่เกิดขึ้นจากการแข่งขัน/การแย่งชิงทรัพยากร จะมีให้เห็นมากขึ้นทั้งในระดับประเทศและธุรกิจ และขยายตัวไปในหลายพื้นที่ และเราจะเข้าสู่ New Era for Great-Powers Competition ที่ประเทศอื่นๆ อย่าง Russia / India / EU รวมถึง ASEAN จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้น ถึงแม้ความเปลี่ยนแปลงอาจสร้างผลกระทบเชิงลบให้กลับประเทศฝั่งตะวันตก แต่จะเป็นโอกาสสำหรับประเทศฝั่งตะวันออกในการพัฒนาและแข่งขัน

[2] Massive Hack of Critical Infrastructures

ยุคดิจิตัล (Digital Age) ยังอยู่ในระยะเริ่มต้นเท่านั้น การเกิดขึ้นของ Digital Platform และ Information Environment ใหม่ๆ จะทำให้ US มีอำนาจและบทบาทในยุคดิจิตัลน้อยลง ภัยคุกคามไซเบอร์จะเป็นประเด็นสำคัญที่ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เท่านั้น การลงทุนมหาศาลจะเกิดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด "Cyber Pearl Harbor" โดยภาคเอกชนจะมีบทบาทมากกว่าภาครัฐ

[3] Fake News

เข้ามามีอิทธิพลทั้งต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ความมั่นคง และการบริโภค Fake News รูปแบบใหม่ๆ จะเกิดขึ้นด้วยเทคโนโลยีที่ทำให้เราแยกมันออกได้ยากขึ้น (can't trust what you see) และเทคโนโลยีอย่าง Quantum Computing จะเป็นทางออกในยุคที่เรามีข้อมูลมากเกินกว่าที่จะประมวลผลได้

[4] Inequality

ความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วทำให้คนที่ไม่พร้อมปรับเปลี่ยนถูกทิ้งไว้เบื้องหลัง "People don't fail with incompetence, but they fail with competence in the old paradigm" การศึกษาในอนาคตจึงต้องให้ความสำคัญกับการ training และ re-training นอกจากนี้ ความเท่าเทียมกันระหว่างคนรวยและคนยากจนยังเป็นสิ่งที่รอการแก้ไข "World's 26 richest people own as much as poorest 50%" (Oxfam) และกลไกภาษีสำหรับความมั่งคั่ง (wealth tax) อาจเป็นอีกทางเลือกเชิงนโยบาย

[5] Online Community

สังคมออนไลน์ทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า "being alone together" หรือ "be in communication, but not in connection" จริงๆ แล้วเทคโนโลยีเป็นแค่เครื่องมือ สิ่งสำคัญ คือ การสร้างให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ (acting together in ways that seem intelligent) รูปแบบของสังคมออนไลน์ในอนาคตอาจต้องคำนึงถึง size control, localize และ decentralize เพื่อให้เกิดสังคมออนไลน์เชิงบวก ('positive' online communities) ที่ห่างจากเสียงของความเกลียดชัง

[6] Climate Refugees

ภัยพิบัติจากความเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติทำให้เกิดรูปแบบการย้ายถิ่นฐานในแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน มนุษย์ต้องเรียนรู้ผลลัพธ์ของการกระทำที่ผ่านมา (acknowledging unintended consequences of what we have done before) และหาวิธีที่จะเติบโตคู่ไปกับธรรมชาติ (Thriving Balance)

งาน IRAHSS 2019 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 และ 24 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา เป็นเวทีที่รวบรวมนักคิดจากที่ต่างๆ มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสัญญาณและภาพความเปลี่ยนแปลงเพื่อเตรียมความพร้อมไปสู่อนาคตร่วมกัน

#IFI #IRAHSS2019 #HorizonScanning #FutureIdeas